enuk

Наукові напрями і школи

Наукова діяльність кафедри ТППАМ є цілісною системою дослідницької роботи НПП, яка виконується у межах ініціативної наукової теми “Теоретико-прикладні аспекти дослідження мовознавства” (12.05.2019 р. – 12.05.2029 р., держ. реєстр. номер УкрІНТЕІ 0119U102047). 

Специфіка досліджень, виконуваних у межах ініціативної теми, полягає в органічному поєднанні перекладознавчих студій із загальним контекстом лінгвістичних і лінгвопоетологічних студій у когнітивно-дискурсивному, когнітивно- та комунікативно-прагматичному, соціолінгвістичному  та лінгвоконстрастивному аспектах.

Цьому сприяє тематика наукових шкіл, що вже довгий час діють на факультеті: «Київська фонетична школа» (https://bit.ly/3oIXaBU) (керівник – д. філол.н., проф. Калита А.А.), що фокусується на розбудові енергетичної теорії мовлення, та «Сучасні лінгвістичні студії: лінгвістичний і перекладознавчий аспекти» (заснована д.філол.н., проф. Іщенко Н.Г.).

У межах цієї наукової школи функціонують дві наукові групи: «Когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, лексико-семантичний та комунікативно-прагматичний виміри мовознавчих досліджень» (керівник – д. філол.н., проф. Іваненко С.М.) та «Лінгвостилістичні дослідження тексту» (керівник – к. філол.н., доц. Глінка Н.В.).

Останнім чином спектр науково-дослідницьких груп, задіяних у межах реалізації ініціативної наукової теми кафедри, істотно розширився й осучаснився як у бік перекладознавчих студій і контрастивної лінгвістики (керівник – д. філол.н., проф. Гудманян А.Г.), так і у власне лінгвістичному й, ширше, філологічному напрямі − «Когнітивна поетика й інтерпретація тексту: традиції і сучасність» (керівник – д. філол.н., проф. Воробйова О.П.), у межах якої активно розвиваються інтермедіальні студії.

Загалом наукова робота кафедри орієнтована на всебічне вивчення таких різноаспектних питань сучасної лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов:

 • комунікативно-когнітивний, культурологічний, прагматичний, енергетичний, еколінгвістичний та перекладознавчий аспекти дослідження мовних одиниць у різножанрових дискурсах;
 • контрастивні дослідження особливостей функціонування мовних одиниць фонетичної, лексичної та синтаксичної систем англійської та української мов;
 • взаємодія лінгвальних і позалігвальних характеристик усного мовлення;
 • когнітивно-поетологічні та інтермедіальні студії англомовних художніх текстів модернізму й постмодернізму;
 • психолінгвістичні аспекти вивчення текстів різних жанрів;
 • історія та теорія перекладу;
 • особливості перекладу науково-технічної літератури;
 • соціолінгвістичні, когнітивно-стилістичні та прагматичні аспекти перекладу й інтерпретації текстів різних жанрів;
 • дискурсологія та міжкультурна комунікація;
 • когнітивно-прагматичні та мультимодальні характеристики комунікації;
 •  корпусна лінгвістика у наукових дослідженнях;
 • педагогіка і психологія вищої школи;
 • методика викладання іноземних мов професійного спрямування та перекладу у технічній вищій школі. 

Науково-дослідна робота