uk

Методична робота кафедри

Графік семінарів з педагогіки/методики викладання для здобувачів третього рівня вищої освіти на 2021-22 н.р.
Спікер / координаторТема семінаруДата
1 семестр
1.Баклаженко Ю.В.Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освіти22.11.2021 р.
2.Білицька В. М.Роль культурного інтелекту в освітніх практиках викладання іноземної мови у вищій школі06.12.2021 р.
3.Матковська Г.О.Лексичний підхід у навчанні іноземної мови20.12.2021 р.
2 семестр
1.Циганкова З.М.Teaching mixed-ability classes22.02.2022 р.
2.Білицька В. М.Фахова компетенція усного та письмового перекладача: контрастивно-аналітичний погляд на освітній процес25.03.2022 р.
3.Федоренко С.В.Загальна підготовка у закладах вищої освіти США як базис формування гуманітарної культури студенті25. 05.2022 р.

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови здійснює роботу у напрямках розробки методичних матеріалів для студентів денної та заочної форм навчання:

 • навчальних планів,
 • навчальних, робочих навчальних програм та положень про рейтингову систему оцінювання (РСО) для всіх нормативних дисциплін та для дисциплін вибору ВНЗ та студентів,
 • програм перекладацької та педагогічної практик,
 • конспектів лекцій,
 • підручників та навчальних посібників,
 • методичних матеріалів для семінарів і практичних занять,
 • контрольних завдань для семінарів і практичних занять,
 • инідивідуальних семестрових завдань для самостійої роботи студентів,
 • контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу,
 • комплектів текстів різних планів,
 • методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових, магістерських та дипломних робіт.

Навчальні дисципліни, програми яких розробляються викладачами кафедри.

Теми методичних семінарів кафедри, що регулярно проводяться на кафедрі

 • Наближення стандартів освіти до європейського рівня якості
 • Психолінгвістичні, лінгвостилістичні, прагматичні, культурно-філософські аспекти перекладу
 • Типи та форми контролю рівня сформованості мовленнєвої компетенції у студентів спеціальності “Переклад”.
 • Типи та форми контролю рівня сформованості перекладацької компетенції у студентів спеціальності “Переклад”.
 • Система вищої мовної освіти в Україні реалії, тенденції, перспективи розвитку.
 • Кредитно- модульна система організації навчального процесу у мовному ВМНЗ.
 • Концептуальні засади Програми з англійської мови для мовного ВМНЗ
 • Основні положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
 • Європейський мовний портфель (ЄМП).
 • Основні принципи методики навчання технічного перекладу на ФЛ.
 • Технологія формування соціокультурної компетенції у процесі проф. підготовки перекладачів.
 • Тестовий контроль рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції у студентів мовного ВМНЗ.
 • Обмін досвідом з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Навчальні, навчально-методичні посібники і підручники, авторами яких є викладачі кафедри

Ju. V. Peretyatko, L. Y. Spinul, S. Kulieznova. 
[Electronic resource]: tutorial for bachelor’s degree programs for specialty “141 Electricity, electrical engineering and electromechanics”. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 5,16 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, 2019.
 
Svitlana Kolomiets, Yana Tikan.
The principle of the polysystem goals in implementing the model of education of the national elite Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978- 83-946765-6-8;pp. 258-271.
 
Корнєва, З.М., Ващило, О.В.
 Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійськогопрофесійно орієнтованого монологічного мовлення. Science and education a new dimension: Pedagogy and PsychologyVII (82), Budapest, 2019. № 202. C. 22-26.
 
Марченко В.В.
Вступ до романо-германського мовознавства. Історія англійської мови [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / КПІ ім. Ігоря Сікорського ;  уклад. В.В. Марченко – Електронні текстові дані (1 файл: 117 КВ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 55 с.
 
Марченко В.В.
Історія англійської мови: глосарій термінів та понять [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобув. ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» / В.В. Марченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 16384 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 63 с.

Fedorenko Svitlana, Sharanova Yulia
Civic Education in the U. S. Colleges and Universities: Theory and Practice. Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : monograph. Part I. Warsaw : BMT Erida Sp. z  o.o, 2019, 245-261.

Глінка Н. В.
Англійський модерністський текст: комунікативно-прагматичний аспект.

Svitlana Kolomiets, Yana Tikan
The principle of the polysystem goals in implementing the model of education of the national elite Modern Technologies of Society Development. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978- 83-946765-6-8;pp. 258-271.

Ju. V. Peretyatko, L. Y. Spinul, S. Kulieznova 
[Electronic resource]: tutorial for bachelor’s degree programs for specialty “141 Electricity, electrical engineering and electromechanics”. Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Electronic text data (1 file: 5,16 MB). – Kyiv: Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute, 2019.

Тараненко Л.І., А. А. Калита, В. Г. Куликова, І. С. Полюк
Корпусна лінгвістика та лексикографія: Глосарій термінів і понять : навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с.

Ткачик О.В.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ІІІ курсу з дисципліни «Порівняльна типологія. Порівняльна лексикологія». Ухвалено методичною радою; Протокол № 5; Дата 28.02.2018. Навч. посіб. для студ. спеціальності 035 «Філологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 62 с.

Ткачик О.В.
Гендерні стереотипи у фольклорі Великобританії. ISBN 978-613-9-41358-4. Riga: OmniScriptum Publishing, 2019.

Коломієць С.С., Гладка О., Рощіна К.
Антропологічний підхід до лінгвістичних досліджень у вищій школі: Монографія / Світлана Коломієць, Ольга Гладка, Катерина Рощіна. – Balti, Moldova: Lap Lambert Academic Publishing, 2018. – 46 с.

Коломієць С.С., Тікан Я.Г.
Аксіологічний вимір педагогічних новацій: Монографія. – К.:

Федоренко Cвітлана Вікторівна
Федоренко, С. В. (2017). Виховання гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США. (Монографія). Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.

Тараненко Л.І.
Алгоритмічно-фабульна структура тексту англійського анекдоту // Стратегіїміжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (5 березня 2016 р.). — К. : КНЕУ, 2016. — С. 49-53.

Корнєва З.М.
Речі першої професійної необхідності= Professional Basics: 
(підручник з англійської мови для студентів 1 курсу технічних та економічних спеціальностей: книга для студента та робочий зошит): підручник / О.Б.Тарнопольський, З.М.Корнєва, Ю.С.Авсюкевич [та ін.]; за загальною та науковою редакцією: О.Б.Тарнопольського, З.М.Корнєвої. – Вид.2, перероб та доп. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 304 с.

Корнєва З.М.
Навчально-методичне забезпечення формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ / З.М.Корнєва // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс]: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ (5 березня 2016 року). – К.: КНЕУ, 2016. – С. 170-174

Корнєва З.М.
Analytical Outlines: основи системної аналітики: навчальний посібник з англійської мови (у співавторстві з Павловською Ю.В.)

Демиденко О.П., Волощук І.П., Коломієць С.С.
Методичні рекомендації до написання курсових, дипломних робіт та магістерських дисертацій : для студентів 3, 4 курсі ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020303 «Філологія», студенті ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02030304 «Переклад» та студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.02030304 «Переклад». – К.: НТУУ «КПІ». – 2015. [Електронний ресурс]

Історія зарубіжної літератури, ПРОГРАМА Навчальної дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Спеціальності 6.020303 «Філологія» 

Розробники програми:

Доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Глінка Наталія Вікторівна,

Викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Прокойченко Анастасія Володимирівна.

Київ-2014

Калита А.А., Тараненко Л.І. Англійське ділове мовлення (англ. мовою): Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Guide to Business Communication in English. – К.: ДЕТУТ, 2008.– 252с.

АНГЛІЙСЬКЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ, Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів

Тараненко Л. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малоїформи: Монографія / Л. І. Тараненко. – К.: Кафедра, 2014. – 288 с.

Анотація на навчальний посібник Ecology

з дисципліни«Практичний курс перекладу (основна мова).

Ст. викладач, к.п.н. Волощук І.П., ст. викладач Усик Г.М.

У 2009 році викладачами кафедри підготовлено словник:
А.А.Калита, Тараненко Л.І. Словник фонетичних термінів (короткий) (англ. мовою) / Concise Dictionary of Phonetic Terms. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 306 с. (Подано до друку)

Навчально-методичні підручники та посібники викладачів кафедри ТППАМ за 2006-2008 р.р.
1. Методичні вказівки для розвитку навичок усного мовлення для студентів ІІІ – ІV курсів ФС (на матеріалі англійської професійної мови). // Уклад.: Є.С. Смірнова, Л. П. Баженова, О. В. Ігнатенко. – К.: “Політехніка”, 2006. – 49 с.

2. Корнєва З.М. Програма курсу “Неологія англійської мови”.- К.: Вид-во “Політехніка”, 2007. – 16с.

3. Корнєва З.М. Опорний конспект лекцій з курсу “Неологія англійської мови” .- К.: Вид-во “Політехніка”, 2007. – 32 с.

4. Зіставна граматика англійської та української мов: Метод. вказівки до викон. самостійної роботи спеціальності “Переклад” для студ. денної форми навчання. Ч. 1 / Уклад. Т.В. Пастушенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – 24 с.

5. Зіставна граматика англійської та української мов: Метод. вказівки до викон. самостійної роботи спеціальності “Переклад” для студ. денної форми навчання. Ч. 2 / Уклад. Т.В. Пастушенко. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. – 20 с. 
6. Глінка Н.В. Навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури (антична література)” ”.- К.: Вид-во “Політехніка”, 2007. – 34 с.

7. Глінка Н.В. Навчальна програма курсу “Історія зарубіжної літератури (література Середньовіччя та Відродження)”.- К.: Вид-во “Політехніка”, 2007. – 34 с.

8. Кнурова О.О. Методичні вказівки “Типи словотвору в англійській та українській мовах”. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2007. – 60с.

9. Кнурова О.О. Методичні вказівки “Порівняльна лексикологія англійської та української мов”. – К.: НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2007. – 88с.