uk

Протоколи засідання кафедри ТППАМ

Ключові дати становлення модернізованої освітньо-наукової програми «Філологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

18.11.2020, протокол №05 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: моніторинг та обговорення вітчизняних та зарубіжних ОНП за спеціалізацією, спорідненою до ОНП «Філологія» третього рівня вищої освіти (доповідач: доцент Марченко В. В.); формування ініціативної групи для укладення каталогу періодичних видань з лінгвістики, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science у складі Скобнікової О. В., Козко О. А., Стасюк І. С., Карачун Ю. Г., Тікан Я. Г., Матковської Г. О.; формування бази відео-лекцій для ОНП третього (доктор філософії) рівня вищої освіти на каналі ю-туб (відповідальний – професор Федоренко С. В.)

09.12.2020, протокол №07 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: звітність про укладений каталог періодичних видань з лінгвістики, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science (доповідач: викладач Скобнікова О.В.)

18.12.2020, протокол №08 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: обговорення результатів проведених опитувань здобувачів-аспірантів та випускників кафедри – захищених кандидатів філологічних наук (доповідач: доцент Матковська Г.О.)

25.11.2020, протокол №06 та 28.01.2021, протокол №12 – розширені засідання кафедри ТППАМ: обговорення ОНП «Філологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти. На засіданні присутні здобувачі, стейкхолдери-роботодавці, стейкхолдери-випускники.

17.02.2021, протокол №14 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: затвердження звітів здобувачів ступеня доктора філософії з філології про виконання індивідуальних планів роботи за І семестр 2020/2021 н.р.; обговорення участі аспірантів у наукових семінарах на базі факультету та ЗВО України як обов’язковий компонент навчання (доповідач: професор Воробйова О. П.)

24.03.2021, протокол №15 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: готовність до акредитації ОНП «Філологія»  третього (доктор філософії) рівня вищої освіти (доповідач: доцент Марченко В. В.):

Про підготовку до акредитації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з філології:

1) індивідуальна освітня траєкторія через вибіркові освітні компоненти:

 • Ф-католог;
 • Вибір здобувачами освітніх компонентів на 2021-2022 н. р.:
  • Дискурс аналіз (Буць Ж. В.)
  • Маніпулятивні стратегії наративного простору (Буць Ж. В.)
  • Дослідження мультимодальної комунікації (Ткачик О. В.)
  • Мультимодальність сучасного медійного тексту (Тараненко Л. І.)
  • Соціокультурний аспект лінгвістичних досліджень (Тараненко Л. І.)
  • Невербальні компоненти комунікації: номінативний та прагматичний аспекти (Тараненко Л. І.)
  • Мовленєва реалізація функціональних стилів (Глінка Н. В.)
  • Функціональні стилі мовлення і мовлення (Глінка Н. В.)
  • Порівняльний аспект у жанровій стилістиці (генології) на засадах комунікативної прагматики (Іваненко С. М.)
  • Стилістика й інтерпретація тексту: традиції і сучасність (Воробйова О. П.)
  • Когнітивна поетика: спектр досліджень (Воробйова О. П.)
  • Енергетичний підхід до вивчення процесів комунікації (Калита А. А.)
  • Фоносемантичний аспект лінгвістичних досліджень (Калита А. А.)
  • Лінгвістика фахових мов (Федоренко С. В.)
  • Сучасні тенденції вищої освіти (Федоренко С. В.)
  • Теорія і практика перекладу: міждисциплінарний, міжгалузевий, лінгвосеміотичний, та лінгвокультурологічний виміри (Демиденко О. П.)
  • Методика навчання письмового та усного перекладу у вищій школі (Бондар Л. В.)
  • Психолінвістика (Саєнко Н. С.)

2) оновлення змісту курсів на основі знань, отриманих під час стажувань, проходження підвищення кваліфікації, участі у конференціях та семінарах тощо;

3) аналіз «критичної маси» науковців для створення разових спеціалізованих рад;

4) відповідність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових керівників;

5) проведення семінарів, воркшопів, круглих столів:

 • Інтермедіальність: художній текст у колі мистецтв (31.03.2021). Спікер: д. філол. н., проф. Воробйова О. П.
 • Soft Skills – ключі до успіху філолога-дослідника (21.04 2021). Спікер: к. псих. н., доц. Цимбал І. В.
 • Використання корпусів для лінгвістичних досліджень (25.05.2021). Спікери: к. філол. н., доц. Ткачик О. В.,  к. філол. н., доц. Івашкевич Л. С.

28.05.2021, протокол №19 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: про розвиток та призначення других наукових керівників з числа представників зарубіжних міжнародної наукової співпраці із зарубіжними університетами-партнерами  «КПІ ім. Ігоря Сікорського» університетів-партнерів здобувачам третього рівня (доктор філософії) вищої освіти для розвитку та інтернаціоналізації дослідницького середовища при підготовці докторів філософії.

25.06.2021, протокол №21 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: затвердження силабусів освітніх компонентів для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія на 2021/2022 н.р. (доповідач: доцент Марченко В. В.); обговорення результатів опитування здобувачів, що навчаються за ОНП «Філологія» щодо якості реалізації програми (доповідач: професор Тараненко Л. І.)

30.08.2021, протокол №01 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: готовність до акредитації ОНП «Філологія» (доповідач: доцент В.В. Марченко). Досягнення:
1) сформовано комплект силабусів PhD нормативних і вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.;
2) з метою оптимізації навчального процесу укладено анкету щодо якості реалізації ОНП для НПП, залучених до викладання на ОНП «Філологія»;
3) запропоновано подати теми семінарів для аспірантів на 2021-2022 н.р.

08.09.2021, протокол №02 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: затвердження графіку лінгвістичних семінарів для здобувачів третього рівня вищої освіти за ОНП «Філологія» на 2021-2022 н.р. (доповідач: доцент В.В. Марченко).

Спікер / координаторТема семінаруДата
1 семестр
1.Скічко А.С.Досвід навчання за програмою PhD в Католицькому університеті м. Льовенажовтень 2021 р.
2.Гудманян А.Г.Переклад і медіакомунікаціїЛистопад 2021 р.
3.Баклаженко Ю.В.Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у закладах вищої освітилистопад 2021 р.
4.Марченко В.В.Навчання в аспірантурі в Україні та закордоном: обмін досвідом здобувачів третього рівня вищої освіти в ЗВО України, Чехії та Туреччинигрудень 2021 р.
2 семестр
1.Воробйова О.П.Дигітальна гуманітаристика: за і протилютий 2022 р.

29.10.2021, протокол №04 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів та аспірантів кафедри, зарахованих у 2021 році (доповідачі: аспіранти, здобувачі, наукові керівники). Також для інтернаціоналізації дослідницького середовища при підготовці докторів філософії було ухвалено призначити професораДер’ю Музаффер Субаші (за її згодою) другим (зовнішнім) науковим керівником здобувачки вищої освіти третього рівня (доктора філософії) Маслової Т. Б. для роботи зі здобувачкою на громадських засадах.

24.11.2021, протокол №05 – розширене засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному:
1) обговорення зауважень та пропозицій стейкхолдерів щодо змісту оприлюдненої для громадського обговорення ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія;
2) затвердження Ф-каталогу вибіркових дисциплін для здобувачів третього рівня вищої освіти (доповідач: доцент В.В. Марченко). Обговорено оновлений Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія. До каталогу додано дисципліни, які відповідають тематиці дисертаційних праць аспірантів 2021 року вступу. Наразі перелік вибіркових дисциплін налічує 30 одиниць.

16.02.2022, протокол №11 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: звітування здобувачів ступеня доктора філософії  з філології про виконання індивідуальних планів роботи в І семестрі 2021/2022 н.р. Також затверджено склад предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури (рівень PhD) по спеціальності 035 Філологія (англійська, німецька і французька мови) у 2022 році; обговорено результати опитування здобувачів, що навчаються за ОНП «Філологія» щодо якості реалізації програми (доповідач: доцент В.В. Марченко)

31.08.2022, протокол №01 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: готовність до акредитації ОНП «Філологія». Досягнення:
1) сформовано комплект силабусів PhD нормативних і вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.;
2) прикріплено викладачку кафедри Різванли Н.С. здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою за спеціальністю 035 «Філологія» (тема: «Прагматико-семантичні та жанрово-стилістичні особливості сучасного англомовного наукового дискурсу». Науковий керівник: к. філол. н., доц. Сотников А.С);
3) обговорено можливість змін у редакцію освітньо-наукової програми «Філологія» та внесення пропозицій ініціативною групою з контролю якості освітнього процесу, стейкхолдерами-роботодавцями, стейкхолдерами-випускниками.

14.09.2022, протокол №02 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному:
1) Ознайомлення здобувачів з вимогами до процедури подачі дисертації на розгляд кафедри. Професор кафедри Л.І. Тараненко поінформувала про нормативні документи, які висвітлюють правила та процедури захисту на присудження наукового ступеня доктора філософії, зокрема, Порядок присудження ступеня доктора філософії №44 від 12.01.2022, Роз’яснення для здобувачів доктора філософії, Правила та процедури проведення захистів здобувачів доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
2) Затвердженнязвітів здобувачів третього рівня вищої освіти про виконанняіндивідуальних планів навчання в аспірантурі (доповідачі: здобувачі).

28.09.2022, протокол №03 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному:  затвердження графіку лінгвістичних та методичних семінарів для здобувачів третього рівня вищої освіти за ОНП «Філологія» на 2022-2023 н.р. (доповідач: доцент І.М. Борбенчук).

Графік лінгвістичних семінарів для здобувачів третього рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.
СпікерТема семінаруДата
1 семестр
1.Ткаченко С.І.Про нюанси перекладу художніх і політичних текстів29.09.2022 р.
2.Стріха М.В.Переклад та націєтворення30.09.2022 р.
3.Anja LangeЯк можна уникнути помилок під час перекладу(Wie man Übersetzungsfehler behandeln kann)05.10.2022 р.
4.Скобнікова О.В.Методологічні засади дослідження лінгвокультурних концептів15.11.2022 р.
 Махачашвілі Р.К.Digital Tools and Trends in Natural Language Processing06.12.2022 р.
2 семестр
1.Жаботинська С.А.Методологія аналізу мультимодального політичного наративулютий 2023 р.
2.Андрущенко І.О.Методологічне підґрунтя дослідження просодичного оформлення публічного мовлення акцентуйованих особистостейберезень, 2023 р.
3.Воробйова О.П.to be announcedквітень 2023 р.
4.Гудманян А.Г.Сучасні підходи до відтворення власних назв засобами української мовитравень, 2023 р.
5.Тараненко Л.І.Методологія сучасних експериментально-фонетичних дослідженьчервень, 2023 р.
Графік семінарів з педагогіки/методики викладання для здобувачів третього рівня вищої освіти на 2022-2023 н.р.
СпікерТема семінаруДата
1 семестр
1.Білицька В.М.Розвиток навичок аудіювання та аудіовізуального сприйняття: проблеми та стратегії14.10.2022 р.
2.Шаранова Ю.В.Імплементація виховання громадянськості в навчальний процес закладів вищої освіти США25.11.2022 р.
2 семестр
1.Циганкова З.М.Teaching mixed-ability classesлютий, 2023 р.
2.Бондар Л.В.Психолого-дидактичні та методичні засади навчання іноземних мов і перекладу у закладах вищої освіти.березень, 2023 р.
3.Федоренко С.В.Формування гуманітарної культури студентів бакалаврату закладів вищої освіти СШАтравень, 2023 р.
4.Корнєва З.М.Особливості формування професійної іншомовномовленнєвої компетентності викладачів ЗВОчервень, 2023 р.

16.11.2022, протокол №06 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії (галузь знань – 03 Гуманітарні науки; спеціальність – 035 Філологія) здобувачів та аспірантів кафедри, зарахованих у 2022 р. (доповідачі: аспіранти, здобувачі, наукові керівники).

28.12.2022, протокол №08 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: про підготовку до акредитації третього (освітньо-наукового) рівня ВО (доповідач: професор Л.І. Тараненко). Затверджено оновлену освітньо-наукову програму «Філологія» здобувачів наукового ступеня доктор філософії з філології для підготовки здобувачів 2022 року набору.

23.01.2023, протокол №09 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: про підготовку до акредитації третього (освітньо-наукового) рівня ВО. Було ухвалено такі рішення:
1) З метою активізації науково-дослідницької роботи аспірантів зобов’язати здобувачів 3-го року навчання на ІІІ-му (доктор філософії) рівні вищої освіти подавати на рецензування кінцеві редакції першого й другого розділів дисертації на етапі звітування за осінній семестр та рекомендувати до відрахування тих здобувачів 3 року навчання, які не виконали наукову складову індивідуального навчального плану;
2) Викладачам PhD підготувати й унормувати навчально-методичні матеріали відповідно до чинних стандартів та подати інформацію про стажування, публікації, наукові інтереси тощо. 

03.02.2023, протокол №10 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному: звітування здобувачів ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану роботи в осінньому семестрі 2022/2023 н.р. (доповідачі: аспіранти). Також затверджено:
1) Програму вступних іспитів для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія та  пакет екзаменаційних білетів для проведення вступних іспитів для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія;
2) Програму додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія та  пакет екзаменаційних білетів для проведення додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія;
3) Програму вступного іспиту з іноземної мови  для здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія та пакет екзаменаційних білетів для проведення вступного іспиту з англійської мовидля здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 035 Філологія.

01.03.2023, протокол №11 – засідання кафедри ТППАМ, на порядку денному:
1) Обговорення наукових результатів та рекомендація до захисту в спеціалізованій вченій раді дисертації Юлії ЗАЙЧЕНКО на тему «Жанрово-стилістична домінанта в англомовних текстах фентезі: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі творів Р. Джордана, Дж.Р.Р. Мартіна та Дж.К. Ролінґ)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, галузь знань 03 Гуманітарні науки (науковий керівник – к.філол.н., доц. Глінка Н.В.). Рецензенти: д.філол. н., проф. Воробйова О.П., к.філол.н., доц. Карачун Ю.Г.); 
2) Подання пропозицій щодо складу спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду і проведення разового захисту дисертації Юлії ЗАЙЧЕНКО на тему «Жанрово-стилістична домінанта в англомовних текстах фентезі: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі творів Р. Джордана, Дж.Р.Р. Мартіна та Дж.К. Ролінґ)».

У рамках проведення політики розвитку міжнародної наукової співпраці із зарубіжними університетами-партнерами «КПІ ім. Ігоря Сікорського» аспіранти проходять закордонне стажування. Звіти про зарубіжне стажування аспірантів були заслухані та затверджені на засіданнях кафедри ТППАМ: 

Зайченко Ю.О. (Політехнічний університет Валенсії, Королівство Іспанія) – протокол № 08 від 13.02.2019;

Скічко А.С. (Університет Гранади, Королівство Іспанія, 08.04.2021-07.07.2021)– протокол № 01 від 30.08.2021;

Гавриленко В.М. (Університет Лотарингії, Франція,13.09.2021-20.12.2021) – протокол № 11 від 16.02.2022; (Університет Лотарингії, Франція, 22.08.2022-22.11.2022) – протокол № 09 від 23.01.2023;

Бойченко М.К. (Західний університет Тімішоара, Румунія, 24.10.2022-28.10.2022) – протокол № 09 від 23.01.2023;

Існюк О.Ю. (Єнський університет імені Фрідріха Шиллера, Федеративна Республіка Німеччина, 01.09.2022 – 31.12.2022) – протокол №09 від 23.01.2023.

Проводячи політику відкритості й зацікавленості в якості надання освіти, кафедра ТППАМ організовує опитування серед здобувачів, стейкхолдерів-роботодавців, випускників аспірантури та НПП, залучених до реалізації ОНП 035 Філологія. Результати анкетувань були проаналізовані й затверджені на засіданнях кафедри ТППАМ у рамках підготовки до акредитації  до акредитації третього (освітньо-наукового) рівня ВО (протокол № 06 від 25.11.2020; протокол № 08  від 18.12.2020; протокол № 20 від 07.06.2021; протокол № 03 від 06.10.2021; протокол № 06 від 15.12.2021; протокол № 11 від 16.02.2022). Крім того, було проаналізовано опитування, проведені ННЦ «Соціоплюс», а результати цих анкетувань затверджені на засіданнях кафедри ТППАМ (протокол № 14 від 17.02.2021; протокол № 10 від 03.02.2022; протокол № 10 від 03.02.2023).