enuk

ІІІ рівень (доктор філософії)

Шановні вступники на ІІІ рівень вищої освіти! Усю актуальну офіційну інформацію щодо вступу ви знайдете на сайті ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ КПІ ІМ.ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО https://aspirantura.kpi.ua/

Нині у зв’язку з інтеграцією української освіти у європейський освітній вимір виникає потреба у якісно новій підготовці науковцівза ІІІ освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) спеціальності 035 Філологія. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Програма комплексного екзамену для вступу на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 035 Філологія складена відповідно до освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового)рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія.

Інформація про акредитацію

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії (035 Філологія)


Прийом на підготовку науковців за ІІІ освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD) спеціальності 035 Філологія, напрям підготовки яких не відповідає обраній для вступу спеціальності, здійснюється на основі здобутого другого (магістерського) рівня вищої освіти та має за мету відбір найкращих вступників-науковців, що мають бажання продовжувати навчання на факультеті лінгвістики КПІ імені Ігоря Сікорського.

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії (035 Філологія)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
для здобуття наукового ступеня доктор філософії


Детальну інформацію про умови прийому до аспіарнтури та докторантури можна отримати на сайті https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172


Інформація про наукову діяльність та перспективи для майбутніх докторів філософії

Тематика наукових досліджень здобувачів ступеня доктор філософії зі спеціальності 035 “Філологія

Наукові напрями досліджень керівників здобувачів ступеня доктора філософії та пропонована тематика робіт для кандидатів в аспірантуру