uk

Нормативні документи

Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського
на 2020-2025 роки


Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності

Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок реалізації права на
на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Положення про академічну мобільність

Тимчасове Положення про порядок визнання в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті

Порядок супроводу (падання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОДЕКС ЧЕСТІ
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів)


Положення про систему запобігання академічному плагіату

ПАМ’ЯТКИ – РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила внутрішнього розпорядку
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

 

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про планування та облік педагогічного навантаження НПП в КПІ ім. Ігоря Сікорського