uk

АНДРУЩЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ORCID ID: 0000-0003-2658-2662

 

✔️ кандидат філологічних наук

 зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 (ДК № 052006 від 23.04.2019)         

✔️    старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

 

Cтаж науково-педагогічної роботи: 20 років

Навчальні дисципліни:

 • Англійська мова.
 • Методологія лінгвістичних і перекладознавчих досліджень.

 Основні напрями досліджень:

 • загальне мовознавство,
 • фонетика,
 • фоностилістика,
 • когнітивна фонетика,
 • риторика,
 • психолінгвістика.

Основні публікації:

 • Андрущенко І. О. Просодичне оформлення інавгураційних і партійних промов збудливими акцентуйованими особистостями. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог : Вид-во НаНОА, 2017. Вип. 67. С. 29-33. https://eprints.oa.edu.ua/7408/1/10.pdf
 • Андрущенко І. О. Специфіка просодичної організації інавгураційних і партійних промов застрягаючих акцентуйованих особистостей. Одеський лінгвістичний вісник № 10, том 1, 2017. С. 3-8. http://oljournal.nuoua.od.ua/v10_1/odesa10_1.pdf
 • Андрущенко І. О. Закономірності інтонування політичного мовлення демонстративними акцентуйованими особистостями. Science and Education a New Dimension. Philology. V(38), Issue : 138. Budapest, С. 7-9. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_v38_138.pdf
 • Андрущенко І. О. Акустичний аналіз просодичної організації інавгураційних і програмних промов педантичними акцентуйованими особистостями. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. Чернівці : Видавничий дім “Родовід”, 2018 . Вип. 1(15). С. 7-12.
 • Kalyta A.A., Andrushchenko O. Prosodic models of accentuated personalities’ English public speeches. Cognition, communication, discourse. Series “Philology”. 2019. № 18. С. 34-45. DOI: https://doi.org/10.26565/2218-2926-2019-18-03

Участь у конференціях і семінарах

 • Андрущенко І. О. (2019). Акустичний аналіз темпоральних характеристик публічного мовлення збудливих акцентуйованих особистостей. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 90-93.
 • Андрущенко І. О. (2021). Динамічні характеристики публічного мовлення педантичних акцентуйованих особистостей. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів V Круглого столу з міжнародною участю, 22 квіт. 2021 р. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 108-111.
 • Андрущенко І. О. (2021). Linguistic Specificity of Multiculturalism Representation in Joseph R. Biden’s Inaugural Address. «Heydar Aliyev: Ideology of Multiculturalism and Tolerance»: Матеріали IV Міжнародної конференції, 7 травня 2021 року, м. Баку, Азербайджан, Azerbaijan University of Languages, 2021. 99-100.
 • Андрущенко І. О. (2023). Просодичне оформлення коротких наукових промов англомовними здобувачами PhD (на матеріалі виступів на конкурсі Three Minute Thesis). Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів VІ Круглого столу з міжнародною участю, 21 квіт. 2023 р. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. 38-40.
 • Андрущенко І. О. (2023). Специфіка мовного оформлення англомовних наукових доповідей здобувачами PhD. Proceedings of the scientific and pedagogical internship, July 31 – September 10, 2023. Riga, the Republic of Latvia. 8-11.

 Членство у професійних об’єднаннях:

 •  Член всеукраїнського наукового товариства «Київська фонетична школа».

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

 • Підвищення кваліфікації з галузі знань 03 Гуманітарні науки за програмою «Філологія: історія, сучасність і перспективи» обсягом 90 годин (3 кредити ЄКТС) в Київському національному лінгвістичному університеті з 10.10.2022 по 16.12.2022. Сертифікат ПК № 0549 від 22.12.2022.
 • Науково-педагогічне стажування у у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська Республіка за програмою «Перспективи та здобутки сучасних трендів розвитку філологічної освіти» з 07.2023 по 10.09.2023. Сертифікат № FSI-311001-ISMA від 10.09.2023. 180 годин – 6 кредитів.

 

Контакти

 телефон: (+38) 095 497 97 56

e-mail: irmaand@ukr.net