enuk

Бойченко Марія Костянтинівна

Публікація наукових статей:

  1. Бойченко М. К. Засоби вираження категорії заперечення англійською мовою в актах ЄС acquis communautaire та їхнє відтворення в українському перекладі (на матеріалі угоди про асоціацію між Україною та ЄС). «Альманах науки»: науковий журнал. Київ: «Європейський центр науки», 2018. Випуск 2/1 (11). С. 29-33. http://almanah.ltd.ua/save/2018/4%20(13)/206.pdf
  2. Бойченко М. К. Мовні засоби вираження агресії в сучасному американському політичному дискурсі. Молодий вчений, 2019. Випуск 9(1). С. 158-162. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-9-73-35
  3. Бойченко М.К. Вербальні засоби актуалізації мовлення американських харизматичних політиків різних психотипів. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. Випуск 11. С. 16-22. https://drive.google.com/file/d/1VBqWd242VvijQi-F-vryGrkTXsmUxKfi/view?usp=sharing
  4. Бойченко М. К. Механізм сприйняття аудиторією харизматичних ознак публічної особистості. Нова філологія: збірник наукових праць, 2021. Випуск 84. С. 20-31. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-3.
  5. Бойченко М. К. Систематизація невербальних ознак харизматичної особистості публічного мовця. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. Випуск 42, Т.1. С. 142-148. https://doi.org/10.24919/2308-4863/42-1-17

Участь у конференціях:

  1. Бойченко М. К. Узагальнення напрямів і підходів до визначення мовленнєвої агресії. Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м. Буча, 12 грудня 2018 р. Київ, 2018. С. 12–14.
  2. Boichenko M. Classification of Non-Verbal Means Realising Agressive Communicative Behaviour. The 1st young researchers’ international web conference «Communication in the expanding intellectual space», Czestochowa (March 20, 2019). Kyiv, 2019. P. 107–109. https://drive.google.com/file/d/11dHpt7W145Dm9AbbcWufMZDBVy2oDIE3/view?usp=sharing
  3. Бойченко М.К. Perspectives of Multidimensional Lingual Energetic Research of Charismatic Speech. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Зб. матеріалів V Круглого столу з міжнар. участю (22 квітня 2021 р., м. Київ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021. С. 69-71. https://bit.ly/3GzGFyN.
  4. Бойченко М.К. Вплив риторики на сприйняття ознак харизматичного мовця. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова» & Круглий стіл «Риторика медійного дискурсу» (26-27 листопада 2021). Одеса, 2021. С. 63-64. https://drive.google.com/file/d/1pQaak0_Pik1OiwiBm5pJZzw5tNvMgjsi/view?usp=sharing

Leave a Reply