uk

Бурка Наталія Анатоліївна

ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-5412-4314

✔️ кандидат філологічних наук

 зі спеціальності 10.02.04 – германські мови

 (ДК № 049822 від 18.12.2018)

✔️ доцент

       кафедри англійської мови і перекладу

       (АД № 008501 від 27.09.2021)

✔️    доцент кафедри теорії, практики

       та перекладу англійської мови

 

Cтаж науково-педагогічної роботи14 роки

 Навчальні дисципліни:

 • Англійська мова (основна). Частина 3.
 • Порівняльна типологія. Порівняльна лексикологія.
 • Практикум з мовної комунікації та перекладу (англійська мова).

Основні напрями досліджень:

 • загальне мовознавство,
 • фонетика,
 • фонологія,
 • когнітивна фонетика,
 • психоенергетика усного мовлення,
 • cинергетика,
 • мовленнєва сугестія.

Основні публікації (за останні 5 років):

 • Бурка Н. А Варіативність приголосних ініціальних сполук у розвитку англійської мови. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці: Вид. дім “РОДОВІД”, 2018. Вип. 2 (15). C.53―56.
 • Бурка Н. А Зміни синтагматики приголосних фонем на початку слова у давньоанглійський період. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. Вип. 1 (69). С. 77―80.
 • Бурка Н. А., Калита А. А. Методологічне підґрунтя дослідження когнітивних закономірностей просодичної організації дитячого маніпулятивного мовлення. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія: Філологічна. 2019. Вип. 7 (75). С. 69―73.
 • Бурка Н. А. Супервентность речевого поведения подростка. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя, 2020. № 80, С. 84―91. DOI : http://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-14
 • Бурка Н. А. Обґрунтування меж підліткового віку для лінгво-когнітивних досліджень Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. № 13. С. 35—40. ISSN:2410- 0927.
 • Бурка Н. А. Система чинників та механізми породження сугестивної мовної поведінки підлітка. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Одеса, 2020. № 46, Т. 1. С. 59—62. DOI : 10.32841/2409-1154.2020.46-1.13
 • Burka N. Regularities of the English consonantal clusters development. Journal of language and linguistic studies. 2021. Vol. 17 (Special Issue 1). P. 595―618. ISSN: 1305-578X (Scopus). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222162255
 • Бурка Н. А. Системний підхід до дослідження лінгво-енергетичного механізму мовної поведінки підлітка. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. Вип. 36. Т. 1. С. 103—110. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-1-15
 • Бурка Н. А. Калита А. А Енергетичний вплив комунікативних чинників на засоби мовленнєвої поведінки підлітка Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Вид. дім “Гельветика” 2022. № 21, Т. 1. С. 168—176. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.21.1.31
 • Бурка Н.А. Систематизація універсальних ознак сугестивного мовлення підлітків. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2022. Том 25№ С. 9―17. DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2022

Участь у конференціях і семінарах

 • Burka N. Methodological steps of studying prosodic specificity of children’s manipulative speech. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 9th International Scientific Conference. Stuttgart, Germany, September 6, 2019, Stuttgart, 2019. 128―133.
 • Бурка Н. А. Історичні зміни синтагматики приголосних фонем в англійській мові. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20–22 березня 2019 р. Київ, С. 31―33.
 • Бурка Н. А. Систематизація змін у системі приголосних фонем в історії розвитку англійської мови. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів III Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ 19 квітня 2019 р., Київ, 2019. С. 29―32.
 • Burka N. Regularities of the Changes in English Consonantal Syntagmatics throughout its History. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів IV Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 23 квітня 2020 р. Київ, 2020. С. 23―26.
 • Бурка Н. А. Особливості розвитку теорії фонемної дистрибуції.Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., “Світ як інтертекст”, м. Київ, 17–18 червня 2020 р. Київ, 2020. С. 41―43.
 • Burka N. Modelling of cognitive processes of the child’s manipulative communicative activities. “Global and Regional Aspects of Sustainable Development” : Papers of the 2nd International Scientific and Practical Conference, Copenhagen, Denmark, February 26–28, 2021. Copenhagen, P.232―234.
 • Burka N. A cognitive approach to phonetic studies of children’s manipulative speech. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали міжнар. наук.-практ. відеоконф. “Світ цінностей і цінності у світі”, м. Київ: 13–14 травня 2021 р. Київ, 2021. С. 481―483.
 • Бурка Н. А. Методология междисциплинарного лингво-энергетического исследования речи подростка. “Theoretical and scientific bases of development of scientific thought”: Papers of the V International Science Conference, Rome, Italy. February 16–19, 2021, Rome, 2021. Р.490―491.
 • Burka N. Substantiation of a lingual energetic mechanism of adolescents’ communicative behavior. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів V Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 22 квітня 2021 р. Київ, 2021. С. 21―25.
 • Бурка Н. А. Вплив соціальних чинників на актуалізацію мовленнєвої поведінки підлітка. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”. Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції “Україна у транскультурному й мультимодальному світі”, 25 травня 2022 року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. С.29―31.
 • Бурка Н. А. Вплив комунікативної ситуації та умов спілкування на сугестивне мовлення підлітка “Ad orbem per linguas. До світу через мови”. Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції “Наративи сучасної України у світовій геополітиці”, 18–19 травня 2023  року. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2023. С.39―41.
 • Nataliia Burka. Supervenience of communication means and conditions on adolescents speech behavior.Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів VI Круглого столу з міжнародною участю, 21 квіт. 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, “Політехніка”, 2023. С. 6—11.

Виконання обов’язків члена спеціалізованої вченої ради

 • Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Романенко Ольги Петрівни «Комбінаторна семантика демінутивів у новогрецькій, сербській та українській мовах (на матеріалі колискових пісень)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Корольова А. В.)

 Членство у професійних об’єднаннях

 •  Член всеукраїнського наукового товариства «Київська фонетична школа».

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

 • Онлайн стажування у Польщі на базі UEK. The international postgraduate practical internship “New and innovative teaching methods” organized by Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow, May 04–29, 2020. (120 teaching hours (4 ECTS), (сертифікат NR 2284/MSAP/2020 від 29.05.2020 р.).
 • Дистанційне стажування на базі Білостоцького університету, Польща. The international postgraduate practical internship “Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions and perspectives” organized by Faculty of Education, University of Bialystok, August 7th-September 15th, 2023. (180 teaching hours (6 ECTS), (сертифікат №81 від 15.09.2023 р.).

 

Контакти

телефон: (+38) 097 3960679

e-mail: leschenko.nat@gmail.com