enuk

Гудманян Артур Грантович

Гудманян Артур Грантович

ORCID ID: 0000-0002-4196-2279

✔️ доктор філологічних наук

зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство

(ДД № 001726 від 11.04.2001)  

✔️ професор

      кафедри іноземної філології та перекладу

      (ПП № 0014921 від 20.06.2002)

✔️   професор кафедри теорії, практики

      та перекладу англійської мови

Cтаж науково-педагогічної роботи:

37 років

Навчальні дисципліни:

 • Сучасна транслатологія.
 • Переклад у цифровому просторі: дискурсивний та освітній аспекти.

Основні напрями досліджень:

 • перекладознавство
 • загальне мовознавство
 • комунікативна лінгвістика
 • навчання іноземним мовам

Основні публікації (за останні 5 років):

 • Гудманян А., Плетенецька Ю. (2018). Вербалізація категорії містичного в англомовній художній прозі в аспекті перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: збірник наукових праць. Вип. 37. Том 3. Одеса. С. 58-63. (фахове видання категорії Б).
 • Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В. (2019). Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів. «Львівський філологічний часопис»: збірник наукових праць. № 5. Львів. С. 48-54. (фахове видання категорії Б).
 • Gudmanian, Artur, Drotianko, Lubov, Sydorenko, Sergiy, Zhuravliova, Oksana, Yahodzinsyi, Serhii (2019). Social transformations of speech culture in information age. E3S Web of Conferences. Vol. 135, 03081 (2019) Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019) DOI:  https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081  (видання, що входить до наукометричної бази SCOPUS)
 • Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В. (2020). Прагматична адекватність машинного перекладу. Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої. Київ: Талком, 2020. С. 142-152. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). DOI: http://doi.org/10.18372/43143 (фахове видання категорії Б).
 • Гудманян А.Г., Баклан І.М. (2020). Відтворення англомовних елементів у перекладі німецьких публіцистичних текстів українською мовою. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна». Вип. 41. C. 17-21. DOI: 10.18372/2520-6818.41.14567 (фахове видання категорії Б).
 • Gudmanian, Artur, Sydorenko, Serhiy (2020). Web Resource Map for a University Course in the History of the English Language. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 76, No 2 (2020). P. 126-136. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3642  (видання, що входить до наукометричної бази WEB OF SCIENCE)
 • Gudmanian, Artur, Yahodzinskyi, Sergiy, Koshetar Uliana and Orochovska Liudmyla (2020). Social and economic aspects of environmental problems in the globalized world. E3S Web Conf., Vol. 164, 11019 (2020). Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering 2019 (TPACEE 2019). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016411019  (видання, що входить до наукометричної бази SCOPUS)
 • Gudmanian Artur, Drotianko Liubov, Sydorenko Serhii, Ordenov Serhii and Chenbai Nataliya (2020). Diversification of Higher Educational Institutions as a Factor of Sustainable Development of Education. E3S Web Conf., Vol. 208 (2020) 09039. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020809039  (SCOPUS)
 • Гудманян А., Галицька Х. (2022). Граматичні та синтаксичні особливості перекладу англомовних військово-політичних текстів. Advanced Linguistics. 10, С. 34-39. https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.266271 (фахове видання категорії Б).
 • Гудманян А., Матковська Г., Чайковська Х. (2022). Граматико-синтаксичні особливості перекладу англомовних інструкцій з експлуатації побутових приладів українською мовою. Advanced Linguistics. 10, 52-58. https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.266046
 • Гудманян А.Г., Гонта І.А., Головня А.В. та ін. (2019). Практика перекладу галузевої літератури: навч. посібник. Київ: НАУ. 280 с.
 • Гудманян А.Г., Сітко А.В., Єнчева Г.Г. (2020). Основи перекладознавства: навч. посібник. Вінниця: Нова книга. 352 с.
 •  Гудманян А.Г., Єнчева Г.Г., Струк І.В. (2021). Галузевий лексикон. Практика перекладу галузевої літератури. Київ: НАУ. 64 с.   
 •  Гудманян А. Г., Баклан І. М. (2022). Практичний курс перекладу: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Філологія», спеціалізацією «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,92 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Участь у конференціях і семінарах

 • Гудманян А. (2018). Щодо кореляції різнопланової адаптації лексичних запозичень у перекладі. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць, 236-243.
 • Sydorenko S., A. Gudmanian (2019). The Proof of the Pudding is in the Eating or Pudding as a Trandsation Problem. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К.: Аграр Медіа Груп. С. 276-286.
 • А.Гудманян (2019). The educational and Research Institute of the Humanities: 15 years together. 1st International Symposium ‘Discourse of the Multicultural World: Science, Education, Communacation’ (March-April, 2018).
 • Гудманян А., Ковтун T. (2019). Основні вектори формування професійної готовності пілотів. Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / за заг. ред. Л.В. Помиткіної, Т.В. Вашеки, О.М. Ічанської. Київ: ТОВ «Альфа-ПІК». С. 153-157.
 • Сидоренко С., Гудманян А. (2020). Типові помилки перекладу анотацій до наукових статей англійською мовою. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. Київ: Аграр Медіа Груп. С. 65-73.
 • Сидоренко С., Гудманян А. (2021). People of Determination: еволюція номінації осіб з інвалідністю. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. С.І. Сидоренка. Київ: Аграр Медіа Груп. С. 310-318.
 • Gudmanian A. (2022). Сучасні підходи до відтворення власних назві засобами української мови. Tranformácia a transpozícia onomastických kategorií v slovanských yazykoch. Prešov: Prešovska univerzita, 3.

Підготовка кандидатів філологічних наук

 • СІТКО Алла Василівна, тема дисертації «Відтворення комунікативної семантики англійських інтерогативних конструкцій у перекладі», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 30.09.2011.
 • ЄНЧЕВА Галина Григорівна, тема дисертації «Лінгвокогнітивне моделювання процесу перекладу англійських термінів (на матеріалі англо-українських версій нормативно-технічної документації ІСАО)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 30.09.2011.
 • КОНДРАТЬЄВА Оксана Валеріївна, тема дисертації «Когезія та когерентність у перекладі наукової прози (на матеріалі наукових статей та монографій)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 01.10.2011.
 • ПЛЕТЕНЕЦЬКА Юлія Миколаївна, тема дисертації «Малий синтаксис сучасного англомовного відеоряду та його відтворення українською мовою (на матеріалі художніх фільмів США)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 15.10.2013.
 • ЖУРАВЛЬОВА Оксана Михайлівна, тема дисертації «Гармонізація смислу в перекладі релігійних текстів»,
 • ПОЛЯКОВА Оксана Вікторівна, тема дисертації «Стратегії добору ліпсинк-відповідників в українському дубляжі англомовних анімаційних фільмів», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 27.10.2015.
 • ЛИНТВАР Ольга Миколаївна, тема дисертації «Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю В.М. Теккерея в оригіналі і перекладі (на матеріалі тексту роману «Ярмарок суєти» і його екранізацій)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 27.10.2015.
 • РАТІ Андріана Олександрівна, тема дисертації «Жанрові особливості англомовної літератури жахів та їх відтворення українською мовою», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 04.04.2016.
 • БУХОЛЬЦ Наталія Анатоліївна, тема дисертації «Відтворення ідіолекту персонажів анімаційних фільмів у перекладі», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 05.04.2016.
 • БАКЛАН Ірина Миколаївна, тема дисертації «Відтворення імпліцитності у перекладі текстів німецькомовного офіційно-ділового дискурсу»,
 • СТРУК Ірина Василівна, тема дисертації «Відтворення мовних аномалій у художньому перекладі (на матеріалі мовлення персонажів Марка Твена та їх перекладів)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 24.06.2016.
 • КОВАЛЕНКО Анна Олексіївна, тема дисертації «Прагматичні та лінгвокультурологічні аспекти перекладу інтерв’ю як типу тексту (на матеріалі перекладів англомовних інтерв’ю російською мовою)», спеціальність 10.02.16 – перекладознавство, дата захисту 24.06.2016.

Виконання обов’язків члена спеціалізованої вченої ради

 • Д 26.001.11 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.05 – романські мови, 10.02.16 – перекладознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України.
 • К 41.053.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (2011-2017).

Участь у роботі експертних груп і комісій

 • Член експертної ради МОН України з філологічних наук та соціальних комунікацій (2006-2014), з 2017 року;
 • Член організаційного комітету журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з перекладу з 2012 року;
 • Член галузевої конкурсної комісії Конкурсу наукових студентських робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) (2017-2019);
 • Голова Підкомісії зі спеціальності 035 Філологія Науково-методичної комісії з гуманітарних наук МОН України (2016-2018);
 • Член організаційного комітету журі Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу (2013-2017);
 • Член експертної ради ДАК з гуманітарних та соціальних наук (2006-2015).
 • Експерт НАЗЯВО зі спеціальності 035 Філологія https://bit.ly/3HysHhc

Членство у редколегіях фахових видань України

 • Головний редактор збірника наукових праць «Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах» http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go
 • Головний редактор фахового видання «Advanced Linguistics» http://al.fl.kpi.ua/about/editorialTeam

Членство у професійних об’єднаннях

 • Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу з 2020 року.

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

Підвищення кваліфікації в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 01.03.2016 по 31.03.2016, Звіт про підвищення кваліфікації/стажування від 05.04.2016.

Контакти

телефон: +380 50 182 3423

e-mail: artgud13@gmail.com

Сертификаты