uk

Наукові напрями досліджень керівників здобувачів ступеня доктора філософії та пропонована тематика робіт для кандидатів в аспірантуру

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

ПІП НПП, які мають дозвіл на керування роботою здобувача ступеня PhDНаукові інтереси та пропонована тематика досліджень для кандидатів в аспірантуруКонтактна інформація
ТАРАНЕНКО Лариса Іванівна,
д. філол. н., професор
Комплексна взаємодія вербальних і невербальних засобів вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійського усного і писемного мовлення.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Комунікативна поведінка різних психотипів особистості.Вербальні та невербальні засоби реалізації сугестивного впливу в сучасному англійському діалогічному мовленні.  taranenko.larysa@lll.kpi.ua t.me/larysataranenko  
ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна,
д. філол. н., професор
Лінгвокогнітивні та когнітивно-поетологічні особливості різностильових текстів і дискурсів. Мотивологія та лінгвоконцептологія різностильових текстів і дискурсів. Мультимодальність та інтермедіальність різностильових текстів і дискурсів.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Мотив дискримінації у сучасних різножанрових англомовних (або   німецькомовних) текстах: когнітивно-поетологічний та наративний аспекти.Метафорика успіху в англомовних художніх біографіях (або науково-популярних текстах): когнітивно-стилістичний аспект.   o.p.vorobyova@gmail.com
ГУДМАНЯН Артур Грантович,
д. філол. н., професор
Компаративний вимір спеціального та художнього дискурсу: лінгвістичні, соціокультурні, герменевтичні та дидактичні аспекти   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру:   Лінгвістичний аналіз впливу сучасного англомовного дискурсу на адаптацію професійної діяльності викладача у закладах вищої освіти України. Реалізація та відтворення емоційних концептів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів).  artgud13@gmail.com  
ФЕДОРЕНКО Світлана Вікторівна
д. пед. н., професор
Дослідження фахових мов у дидактичному, лінгвістичному та перекладацькому аспектах.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Структурно-семантичні та лінгвокогнітивні особливості галузевих терміносистем.Лінгвопрагматичні особливості різних фахових мов.Класифікація і типологія фахових текстів.  s.fedorenko297@ukr.net    
ГЛІНКА Наталія Вікторівна
к. філол. н., доцент
Міждисциплінарні та мультимодальні дослідження взаємодії одиниць мови та мовлення.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Ідіостильові константи у різножанровому текстовому просторі.Поетикальна парадигма дослідження мовленнєвої системи.  nvglinka@gmail.com n.glinka@kpi.ua  
ДЕМИДЕНКО Ольга Павлівна
к. пед. н., доцент
Лінгвокраїнознавство, теорія і практика перекладу, лінговосеміотика, комунікативна лінгвістика, гендерні дослідження, прикладна лінгвістика.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Компаративний аналіз терміносистем різних галузей знання.   
ТКАЧИК Олена Володимирівна к. філол. н., доцентМультимодальні когнітивні та психолінгвістичні дослідження тексту і дискурсу.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Психолінгвістична феноменологія нарцисичної / шизоїдної / істероїдної / депресивної особистості.Мультимодальне дослідження фольклорної спадщини Великобританії.  helen.tkachyk@gmail.com

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

ПІП НПП, які мають дозвіл на керування роботою здобувача ступеня PhDНаукові інтересиКонтактна інформація
ІВАНЕНКО Світлана Мар’янівна,
д. філол. н., професор
Стилістика тексту і генологія художнього та практичного мовлення у комунікативно-прагматичному та компаративному аспектах.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Стилістичний аспект німецької мови і мовлення у синхронії та діахронії. Зіставні дослідження писемного мовлення у їх жанровій палітрі та специфіці мовного вираження з позицій комунікативної прагматики.swetlaiw@ukr.net   ivanenko.switlana@gmail.com  
ЛАЗЕБНА Олена Анатоліївна,
к. філол. н., доцент
Соціолінгвістичний, когнітивно-комунікативний та лексико-семантичний виміри мовознавчих досліджень   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Сучасний німецькомовний медіапростір: мовна архітектоніка, соціокультурна й когнітивно-комунікативна парадигмиo.a.lazebna@gmail.com  

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

ПІП НПП, які мають дозвіл на керування роботою здобувача ступеня PhDНаукові інтересиКонтактна інформація
КАЛИТА Алла Андріївна,
д. філол. н., професор
Лігво-енергетичні дослідження усного і писемного мовлення. Роль фоносемантичних і фоностилістичних лінгвальних засобів у передачі смислу висловлення / тексту.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Просодичні засоби вираження емоційно-прагматичного потенціалу англійського усного мовлення.Сугестивний вплив засобів звукової будови мови на реципієнта.Темпо-ритм англійського прозового тексту.  kalitanewadd@gmail.com  
БУЦЬ Жанна Володимирівна,
к. філол. н., доцент
Лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні особливості наративних просторів. Маніпулятивні технології сучасних дискурсів.   Пропонована тематика для кандидатів в аспірантуру: Маніпулятивний потенціал політичного дискурсу.Мовленнєві технології маніпулювання наративними просторами.jeannette@ukr.net