enuk

Існюк Ольга Юріївна

Існюк Ольга Юріївна
 Викладач кафедри ТППАМ

У 2020 р. закінчила факультет лінгвістики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»та отримала диплом магістра, спеціальність – філологія.
З2021 р. – викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови.
Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, прагмалінгвістика, лінгвокультурологія, комунікативна лінгвістика, мовна особистість.

emailoisnyuk@ukr.net

Публікації

1. ІснюкО. Ю., Тараненко Л. І. Лексико-семантичні особливості ідіостилю ДенаБрауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва). Молодий вчений. 2020. № 10 (86). С. 461–466. 

2. Тараненко Л. І., ІснюкО. Ю. Просодичне вираження емоційно-прагматичного потенціалу сонетів В. Шекспіра. Науковий вісник ХДУ. Сер. Германістика та міжкультурна комунікація. 2020. № 1. С. 45–52.

3. ІснюкО. Ю. Мовностилістична специфіка ідіостилю ДенаБрауна. Антикризовий розвиток соціальнихта економічних процесівв умовах глобалізації: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Буча, 21 квіт. 2020 р. Буча, 2020. С. 48–51.

4. ІснюкО. Ю. Систематизація підходів, напрямів та аспектів до вивчення феномена ідіостилю. Актуальні проблеми сучасногодискурсу в теоретичнійта прикладній лінгвістиці : матеріали IV регіон. наук.-практ. конф., м. Полтава, 5 груд. 2019 р. Полтава, 2019. С. 33–35.

5. ІснюкО. Ю. Мовностилістична специфіка власних назв в романах ДенаБрауна. Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов : матеріали XII міжнар. студент.наук.-практ. конф., м. Київ, 12 бер. 2020р. Київ, 2020. С. 99–101.

6. ІснюкО. Ю. Взаємодія фонетичних і стилістичних засобів в актуалізації топонімів у творах ДенаБрауна. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: збірник матеріалів   IVКруглого столу з міжнародною участю, м. Київ, 23 квіт. 2020 р. Київ, 2020. С. 70–73.