enuk

Коломієць Світлана Семенівна

Коломієць Світлана Семенівна

професор кафедри ТППАМ

В 1971 закінчила Київський державний інститут іноземних мов за спеціальністю англійська  і французька мови
1971-1973рр. – ст. інспектор ЦК Товариства червоного хреста України
З 1974 працює в Київському політехнічному інституті викладачем, старшим викладачем англійської мови. В 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Навчання спеціалістів професійноорієнтованого спілкування з зарубіжними партнерами» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)».         
      
Вчене звання – доцент
Професор кафедри Теорії, практики та перекладу англійської мови
Відповідальна за організацію написання і захисту дипломних робіт і магістерських дисертацій на факультеті лінгвістики.
Відповідальна за педагогічну практику на кафедрі ТППАМ
Член Вченої ради факультету лінгвістики.
       Cпіворганізатор   6-х студентських конференцій: «Психологічні та методичні засади педагогічної майстерності» (2015-2017), «Студент як суб’єкт  процесумодернізації вищої освіти XXI: візії, цінності, пріоритетні завдання (2015-2017),– «Реалiзаціянаукового потенціалу студента вищої школи: Виклики, перспективні напрями» (2019,2020).

Міжнародне співробітництво

З відкриттям в Україні офісу Британської Ради бере активну участь в її роботі (відвідання семінарів, стажування в 1993 в Великий Британії за напрямком «Англійська мова для спеціальних цілей»), участь  у спільному з Британською Радою та Міністерством освіти проекті «Ділова англійська мова в Україні», один із авторів роботи «Звіт по передпроектномубазовому дослідженню «Викладання  Ділової Англійської Мови в Україні», в 1995-1998 р. участь у програмі «Tempus Tacis», стажування у Німеччині, Великій Британії, Франції
У  2018 пройшла  науково-педагогічне підвищення кваліфікації у сфері інноваційних методів та підходів у сучасній освіті (180 год.)на базі Школи економіки та державного управління SEMPAв Братіславі  (Словаччина). 
Бере участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входить до ЄС (Польща, Словацька Республіка).
 

Дисципліни, які викладає

Порівняльна типологія. Стилістика
Педагогіка вищої школи та методика навчання іноземних мов і перекладу.
Контакти:e-mail kolomiiets.svitlana@lll.kpi.ua
svitlanak29@gmail.com
 

СТОРІНКА ВИКЛАДАЧА

Наукова робота

Автор 119 публікацій, з яких 2 монографії, 30 статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, з них 4, які входять  до наукометричнихбаз (Web of Science) та 12 робіт навчально-методичного характеру (3 навчальних посібника, 8 методичних рекомендацій та 1 дистанційний курс).
Здійснює наукове керівництво магістрантами, аспірантами та пошукачами(захищено 5 кандидатських дисертацій). Член спеціалізованої  вченої ради К 26.001.49 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Напрямки наукової діяльності:

  • Міжпредметні моделі навчання іноземних мов
  • Шляхи розвитку педагогічної творчості студентів вищої школи
  • Жанрово-стильова домінанта в перекладі.

Участь в конференціях

 Брала   участь у 40 наукових конференціях, з них 17 – міжнародні

В 2013-2015 взяла участь в таких конференціях:
1.V Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» (м. Ялта, 30.09.2013 -04.10.2013) Доповідь «Функціонування оціночних суджень у новинному інтернет-дискурсі»
 
2.Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховна робота у вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції і новаторство» університеті».  Київ, 2013
Доповідь «Національне виховання в аспекті між предметних зв’язків в технічному університеті»
 
3.Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» – К.: НТУУ «КПІ», 29.03.2013
Доповідь «До питання цілей навчання іноземних мов в університеті дослідницького типу»
 
 4. X Всеукраїнська науково-методична конференція «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості» ». – К.: НТУУ «КПІ»». – 28 листопада 2013
Доповідь «Критерії якості освіти в університеті дослідницького типу»
 
5. II Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». – К.: НТУУ «КПІ»».–28 березня 2014
Доповідь «Міждисциплінарні зв’язки як відкрита інновація»

6. IV Міжнародна науково-методична конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». –  НТУУ «КПІ». – Київ,  28 жовтня 2014
Доповідь «Завдання самостійної роботи студентів в університеті дослідницького типу»
 
7. ІV Всеукраїнський педагогічний конгрес«Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції» 15-16 жовтня 2014 / Національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка».– м Львів, 2014
Доповідь «Перспективи підготовки перекладачів у політехнічному ВНЗ в аспекті сучасних вимог до якості освіти»
 
8. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти». – К.: НТУУ «КПІ» ». – 28 квітня 2015
Доповідь «Функціонування фразеологічних термінів в фахових мовах»
 

Публікації


Автор біля 100 публікацій, зокрема,
 Методичні вказівки до професійно орієнтованого  навчання читання та усного спілкування англійською мовою (Загальна кількість :8 )
 
Автореферат дисертації Навчання спеціалістів професійно орієнтованого    спілкування з зарубіжними партнерами» за спеціальністю 13.00.02 «теорія та методика навчання (германські мови)» К.,1994
 
Стаття «We Have Seen the Future» PROSPER NEWSLETTER Issue 9 Bucharest  June 1998
 
Підручник Higher Education Goes European. S.Kolomiets, S. Kulezniova and Ninel Pepelova Edited by Victoria Appele and Svetlana Kolomiets.-TU Ilmenau Germany,1997. -120с.
 
Підручник Workbook on Business English (units Marketing; Ukraine and EU (GB Bristol University ,1998 (у співавторстві)
 
Звіт по передпроектному базовому дослідженню «Викладання Ділової Англійської Мови в Україні», проведеного за сприяння Британської ради  . – К,1998. –  111 стор. (у співавторстві)
 
Коломієць С. С. Іноземні мови в технічному вузі / С.С. Коломієць, Н.С. Саєнко   //  Іноземні мови. Науково-методичний журнал / Київ,  2000 р. С.4
 
Коломієць С. С. Жанрово-стильова домінанта як базова категорія в усному та письмовому перекладі / С. С. Коломієць //  Гуманітарний вісник.. Збірник наукових праць / Черкаси, 2007. – Число 11. – С.214-219. – (Серія: Іноземна  філологія ).
 
Коломієць С.С. Психолого-педагогічні передумови застосування інтерактивних технологій навчання в вищій технічній школі в контексті глобалізацій них змін. / С. С. Коломієць //  Вісник Національного технічного університету України  / Київ, 2009. – № 1 (25). – С.214-219.  – (Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія ).
 
Коломієць С.С. Реалізація принципу комунікативності в навчанні галузевого перекладу / С. С. Коломієць //  Вісник  Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна / Харків, 2009. – № 848. – С.214-219
 
Коломієць С.С. Підвищення якості науково-технічної творчості студентів засобами іноземної мови / С. С. Коломієць // Тематичний випуск часопису Вища освіта України «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / Київ, 2010. – Додаток 4, том III(21). – С.289-294
 
Коломієць С.С. Жанрово-стильова домінанта у відтворенні англомовного опису винаходу у патентній літературі мовою перекладу /  С.С. Коломієць, М.В. Шевченко // Наукові записки університету «Острозька Академія». Тематичний випуск часопису Вища освіта України «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / Київ, 2010. – Додаток 4, том III(21). – С. 281-290
 
Коломієць С.С. Педагогіка та психологія вищої школи /  С. Коломієць,  Я.Г. Гулецька   // Навчально-методичний. посібник / К.: НТУУ «КПІ», 2011. –   с.211
 
С.С. Коломієць С.С. Розвиток у магістрів немовних спеціальностей вмінь науково-дослідної роботи засобами іноземної мови / С.С. Коломієць, Л.П. Баженова // Збірник матеріалів Ірпінських науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищих закладах освіти»/ Нац. Університет ДПС України». – Ірпінь,2012. – С.160-167.
 
Коломієць С.С. Жанрово-стильова домінанта в перекладі текстів інтернет-дискурсу / С.С. Коломієць // Научный журнал «Функциональная лингвистика». – Симферополь, 2012. № 3.
 
Коломієць С.С. Розвиток педагогічної творчості студентів із залученням інтерактивних технологій / С.С. Коломієць,Я.Г Гулецька //  Развитие гуманитарных наук /  Rozwoj nauk humanistychnyh: сборник статей. – Познань, 2012. С.131-136
 
Коломієць С.С.Interdisciplinary training of the interpreters and translators at a linguistic department of higher technical educational institution: experience, challenge and perspectives» / С.С. Коломієць, О.П. Демиденко // Вісник дніпропетровського університету ім.. Альфреда Нобеля «Педагогіка і психологія. – 2012. -2(4 ). – С 93-98
 
Коломієць С.С. Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності /С.С. Коломієць // Вісник Національного Технічного Універсітету «Київський Політехнічний Інститут» – (Серія: Філологія, Педагогіка).– Киів, 2013. – №1. – 144 с
 
Коломієць С.С. Функціонування оціночних суджень у новинному інтернет-дискурсі / С.С. Коломієць, С.С. Кулєзньова // Функциональная лингвистика: сб.науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного образования;науч. ред. А.Н. Рудаков. – №5.– Симферополь, 2013. – 474с.
 
Коломієць С.С. Міждисциплінарні  зв’язки як відкрита інновація / С.С. Коломієць // Тези доповідей IIміжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення:комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти»/Національний технічний університет «КПІ». – Київ, 2014.
 
Коломієць С.С. Завдання самостійної роботи студентів в університеті дослідницького типу // Тези IV міжнародної науково-методичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»/ Коломієць С.С.Національний технічний університет «КПІ». – Київ, 2014. – С.59-61
 
Коломієць С.С.  Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PHD) // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал Випуск 3-4 / С.С Коломієць, О.С. Синекоп. – К.:ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2014. –С.5-11

Коломієць С.С. Функціонування фразеологічних термінів у фахових мовах / С.С. Коломієць, М.М. Галутва // Тези доповідей IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Взаємодія одиниць мови і мовлення:комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» / Національний технічний університет «КПІ». – Київ, 2015.