uk

Кращі випускники

«Навички, отримані  під час навчання в аспірантурі в КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія, були дуже корисними для моєї подальшої наукової кар’єри і дали мені можливість успішно представити результати моїх досліджень на міжнародних конференціях, які проходили у таких провідних європейських університетах як, Паризький університет Сорбонна, Стокгольмський університет, Гамбурзький університет, Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла II.»

Марченко Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». У 2012 р. вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія. У грудні 2016 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Комунікативно-когнітивні особливості функціонування інтонації в англомовних мовленнєво-музичних творах (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита). Теоретичний доробок наукових праць Марченко В.В. містить класифікацію лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів, комунікативну модель породження, актуалізації і сприйняття мовленнєво-музичного твору та її варіантні реалізації.

«Знання та вміння, отримані під час навчання в аспірантурі в КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія, стали надійним фундаментом для побудови наукової кар’єри та успішного представлення результатів свого дослідження науковій спільноті в Україні та закордоном, зокрема під час участі у міжнародних конференціях, які проходили у таких провідних європейських університетах, як Національний університет дистанційного навчання (м. Мадрид, Іспанія), Інститут литовської мови (м. Вільнюс, Литва), Інститут латвійської мови Латвійського університету (м. Рига, Латвія). Практичні навички, отримані під час вивчення таких дисциплін, як теорія і практика перекладу, енергетичний підхід до вивчення процесів комунікації, сучасні тенденції вищої освіти та ін. стали в нагоді у перекладацькій і педагогічній діяльності, зокрема в рамках офіційних візитів міжнародних делегацій та під час розробки і впровадження в навчальних процес спеціалізованих курсів з мовної підготовки». 

Куценко Микола Анатолійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка. У 2014 р. вступив до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія. У травні 2019 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Просодичне оформлення висловлень співчуття в англійському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. Л.І. Тараненко). Теоретичний доробок наукових праць Куценка М.А. містить класифікацію лінгвістичних ознак усної реалізації співчуття, узагальнену схему взаємодії комплексів комунікативних факторів, що впливають на специфіку реалізації висловлення співчуття, варіантні й інваріантні просодичні моделі висловлень співчуття, вживаних в офіційній і неофіційній комунікації.

«Під час навчання в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія я суттєво поглибила свої знання з фонетики англійської мови, завдяки чому мені вдалося успішно представляти результати свого дослідження на міжнародних конференціях за кордоном та в Україні. Знання і досвід, отримані завдяки висококваліфікованим викладачам, зокрема таким, як Алла Андріївна Калита, стали корисними в подальшій науковій діяльності та дали можливість розвивати енергетичний напрям фонетичних досліджень. Із упевненістю констатую, що організація навчальної і наукової роботи в аспірантурі при кафедрі ТППАМ дозволяє випускати висококваліфіковані наукові кадри та мотивує їх продовжувати наукову діяльність як в Україні, так і за її межами».

Сокирська Ольга Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». У 2011 р. вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія. У червні 2016 р. у Херсонському державному університеті відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тема дисертації: «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)» (науковий керівник – д.ф.н., проф. Л.І. Тараненко). Теоретичний доробок наукових праць Сокирської О.С. містить модель функціонування механізмів кодування й декодування смислу відмови в діалогічному мовленні, класифікації ознак тактик реалізації відмови та провіднихлінгвістичних ознак актуалізації різних видів і типів висловлень відмови, аналіз і систематизація їхніх функціональних, структурних і соціолінгвістичних особливостей, що визначають специфіку просодичного оформлення відмови.

«Навчання в аспірантурі в КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 035 Філологія слугувало надійним підґрунтям розвитку моєї наукової кар’єри. Отримані знання та навички дозволили успішно виконати наукову розвідку та гідно представити результати свого дослідження на міжнародних конференціях за кордоном та в Україні».

Колісник Марина Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ, Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». У 2009 р. закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ». У 2011 р. вступила до аспірантури за спеціальністю 035 Філологія. 4 грудня 2015 р. у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років» (науковий керівник – д.ф.н., проф. А.А. Калита). Теоретичний доробок наукових праць Колісник М. П. містить уточнення визначення поняття «діалект», класифікацію провідних лінгвістичних ознак діалектів англійської мови, модель генезису північно-східного діалекту Англії, модель механізму взаємодії засобів усіх рівнів мови в історичному процесі формування мовлення англійців північного сходу.

«Навчання в аспірантурі в КПІ імені Ігоря Сікорського збагатило мене новими знаннями та дозволило удосконалити свої вміння та навички, відкрило переді мною нові горизонти, мотивувало до втілення своїх наукових ідей, стало ключем до успіху».

Лазебна Олена Анатоліївна – завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат філологічних наук, доцент. Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька». У 2006 році закінчила з відзнакою факультет лінгвістики НТУУ «КПІ» (спеціальність «Переклад», кваліфікація перекладача, викладача німецької та англійської мов). У листопаді 2011 р. вступила до аспірантури НТУУ «КПІ». У грудні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Прислівники оцінки у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (035 Філологія) (науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Л. І. Прокопова). Науковий доробок Лазебної О. А. включає понад 60 наукових праць, серед яких статті, опубліковані у фахових наукових виданнях, журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема Web of Science, одноосібна монографія, 7 навчальних посібників, 1 підручник, численні доповіді (з публікацією тез) на міжнародних конференціях, симпозіумах та конгресах в Україні й Німеччині.

«Аспірантура в КПІ ім. Ігоря Сікорського стала для мене успішним початком моєї наукової та дослідницької кар’єри. Це навчання дало мені змогу зрозуміти, скільки незвіданих наукових просторів відкрито перед сучасним мовознавцем і наскільки безмежним є потенціал кожного з нас»

Туришева Оксана Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Наразі є гарантом освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька». У 2006 р. з відзнакою закінчила факультет лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ». У 2009 р. вступила до аспірантури, достроково закінчивши її та успішно захистивши у лютому 2012 року кандидатську дисертацію на тему: «Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій мові: функціональний аспект, нормативний статус» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – д.ф.н., проф. Л.І. Прокопова). Теоретичний доробок наукових праць Туришевої Оксани Олегівни має солідний обсяг, демонструє потенціал сучасного науковця та визначається широкою тематичною варіативністю. Завдяки активній і плідній науковій роботі у 2017 році Оксана Олегівна Туришева була відзначена премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у номінації «Наукові досягнення». Важливими аспектами її наукової та професійної діяльності є керівництво студентським гуртком соціогуманітарного спрямування «Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», членство у громадській організації «Всеукраїнська асоціація українських германістів» та обов’язки члена журі на Фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.