uk

Кривенець Ірина Вячеславівна

Публікація наукових статей:

1. Кривенець І.В. Мовні засоби вираження ірреального у жанрі фентезі (на матеріалі роману Бернара Вербера “L’Empire des anges”). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного ун-ту. 2016. Вип. 21. Серія: Філологія. С. 59-61. https://bit.ly/3rpVXjn  

2. Кривенець І.В. Сюжетно-композиційні особливості антиутопії у творчості Бернара Вербера. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. 2016. Вип. 3. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. С. 92–96. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=ym2uLt8AAAAJ&citation_for_view=ym2uLt8AAAAJ:9yKSN-GCB0IC

3. Кривенець І.В. Своєрідність науково-фантастичного наративу у творчості Бернара Вербера (на матеріалі роману «Le Papillion des étoiles»). Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9. С. 15-19. http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/article/view/483

4. Кривенець І.В. Комунікативна специфіка мовленнєвих актів репрезентативів у творчості Бернара Вербера. Південний архів (філологічні науки). 2017. Вип. 71. С. 92-96. https://bit.ly/3nDWE7o   

5. Кривенець І.В. Організація семантичного простору роману Бернара Вербера «Les fourmis». Закарпатські філологічні студії. Вип. 6, 2018. С. 98-102. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/6/21.pdf

6. Kryvenets I. V. Spécificité pragmatique et communicative de l’espace conceptuel de la trilogie des fourmis de Bernard Werber. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 7(75). С. 20–22. https://bit.ly/3rqzvXb  

7. Кривенець І.В. Концептуальний простір роману Бернара Вербера «Troisième humanité» як відображення когнітивної системи автора. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 187. Кропивницький, 2020. С. 527–532. https://doi.org./10.36550/2522-4077.2020.187.84    

8. Буць Ж.В., Кривенець І.В. Nonverbal means for creating suspense in Bernard Werber’s novellas. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (55), Issue: 189, 2019. Р. 7-9. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-189VII55-01

9. Кривенець І.В. Міф як засіб концептуалізації художнього простору творів Бернара Вербера. Science and Education a New Dimension. Philology, VIIІ (38), Issue 230, 2020. Р. 32-36. https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-230VIII38-07

10. Кривенець І.В. Творчість Бернара Вербера у руслі постмодернізму. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 28. Харків, 2019. С. 67-70. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sochumj_2019_28_33

Участь у конференціях:

  1. Кривенець І.В. Мовні засоби реалізації концептуального простору роману Бернара Вербера “Nous, les dieux”. Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: матеріалиVI міжнар. наук.-практ. заоч. конф. Острог, 2016. С. 111-114. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=ym2uLt8AAAAJ&citation_for_view=ym2uLt8AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
  2. Kryvenets I. V. Spécificité pragmatique et communicative de l’espace conceptuel de la trilogie des fourmis de Bernard Werber. Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Острог, 18 жовтня 2019 р.).
  3. Кривенець І.В. Лінгвокогнітивні особливості актуалізації концепту БОГ у романі «Nous, les dieux». Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (20 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 119-123.
  4. Кривенець І.В. Мовні засоби створення напруги у науково-фантастичній новелі Бернара Вербера «Le chant du papillon». Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 13 –14 жовтня 2017 р.), Львів, 2017. С. 102-103.
  5. Кривенець І.В. Комунікативний потенціал онімів у творчості Бернара Вербера. Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства: матеріали VI Всеукр. наук. конф. Романістів (м. Чернівці 5–6.10.2017 р.). Чернівці, 2017. С. 24-26.
  6. Кривенець І.В. Текстовий концепт НЕБЕЗПЕКА як складник концептуального простору роману Бернара Вербера «Les Fourmis» VI Міжнар. наук.-пр. конф. «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019.
  7. Буць Ж.В., Кривенець І.В. Роль просодичних засобів в імплікації концепту СМІХ у романі б. Вербера «Le rire du cyclope». Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ). Київ  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С. 52-54.
  8. Кривенець І.В. Концептуальний простір роману Бернара Вербера «Troisième humanité» як відображення когнітивної системи автора. Матеріали XIV-ї Міжнар. науково-практичної конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (19-20.03.2020).
  9. Кривенець І.В. Міф як засіб концептуалізації художнього простору творів Бернара Вербера. Humanities and Social Sciences in the Era of Globalization 2020 (Budapest, 31 may 2020).

Leave a Reply