uk

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Шановні студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

A Person as a Subject of Intercultural Communication:

Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

яка відбудеться 14 квітня 2023 року

у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа zoom

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

Форми участі у конференції: дистанційна з публікацією тез.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології: семантико-стилістичні, когнітивні, психолінгвістичні, комунікативно-прагматичні та соціокультурні дослідження іноземних мов.

Секція № 2. Сучасні тенденції в перекладознавстві.

Секція № 3. Інноваційні підходи до викладання іноземних мов.

Для участі у конференції до 31 березня 2023 року треба:

  1. Надіслати на сайт конференції http://conference.pasic.kpi.ua/ презентацію та тези свого виступу. Для цього Вам потрібно Зареєструватись на сайті конференції у ролі автора, натиснути на вкладку Тека користувача і створити нове подання. Завантажуючи вихідний файл (Вашу презентацію), зверніть увагу на графу тези – Вам потрібно надати коротку анотацію Вашої презентації.
  2. На електронну адресу helen.tkachyk@gmail.com надіслати електронного листа з темою «Участь у конференції «Людина» з двома вкладеннями:
  3. ЗАЯВКА з підписом автора у вигляді фото (форма заявки додається). Назва файлу: прізвище латиницею, наприклад, Sidorova_zayavka;
  4. ТЕЗИ доповіді у форматі word, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назва файлу: прізвище латиницею та номер секції, наприклад, Sidorova_tezy_1

Участь у конференції та публікація тез БЕЗКОШТОВНА. Обсяг тез 1-2 сторінки. Вимоги до форматування тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см, абзац 1,25. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Збірка матеріалів конференції буде доступна для завантаження на сайті кафедри ТППАМ https://ktppam.kpi.ua/ та на сайті конференції http://conference.pasic.kpi.ua/

Увага! Автори та наукові керівники несуть відповідальність за якість публікацій! Усі матеріали перевіряються на плагіат.

Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Перемоги, 37, корпус 7, кімн. 601,

Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Тел. (044) 406-81-01 – кафедра ТППАМ, е-mail: ktppam@ukr.net

067 444 59 26 – канд. філол. наук, доц. Ткачик Олена Володимирівна,

068 121 67 09 – канд. пед. наук, ст. викл. Ващило Ольга Валеріївна

099 647 07 55 – канд. філол. наук, доц. Скобнікова Оксана Володимирівна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІІ
Сідорова Аліна

студентка 2 курсу бакалаврату, факультет лінгвістики

КПІ ім. Ігоря Сикорського

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Ткачик О. В.

Невербальні засоби комунікації відіграють важливу роль у нашому житті. Ми користуємося ними у повсякденному житті, навіть того не усвідомлюючи. За допомогою невербальних засобів комунікації ми можемо чіткіше висловлювати свої думки, ставлення до співбесідника, почуття та емоції, а також краще розуміти співрозмовника навіть “без слів”. За мовою тіла можна розпізнати, чи зацікавлений співбесідник у ваших словах, щирий він по відношенню до вас чи намагається обдурити, приховує щось чи говорить відверто. Вважається, що невербальним засобам комунікації можна більше довіряти, ніж вербальним, адже невербальні засоби  є несвідомими.

Детальне вивчення особливостей невербального спілкування почалося у 60-х роках XX століття і продовжується й зараз. Вчені дослідили, що 55 % інформації сприймається через жести, пози й міміку, 38 % – через тон голосу і інтонації. Дивує те, що лише 7 % інформації передають слова [2, c. 14 ].

Література

1. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація / І. В. Ковалинська. Київ: Освіта України, 2014. 289 с.

2. Адамець С. Гендерні особливості невербального спілкування та його вербалізація. «English for Specific Purposes» Збірник наукових тез. Випуск 4. URL:  https://eprints.oa.edu.ua/5920/1/1.pdf

3. Ольхович О. В. Невербальна комунікація як складова міжкультурної компетентності. Наукові записки. Серія “Філологія”. 2009. С. 81-88.

ЗАЯВКА

для участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

“Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:

сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”

Прізвище, ім’я, по- батькові учасниці конференції (автора тез) 
Навчальний заклад (повністю) 
Факультет (повністю) 
Курс навчання, група 
Контактний телефон авторки тез  
E-mail 
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, електронна пошта та номер телефону 
Особистий підпис наукового керівника, відсканований з оригіналу, або фото підпису 
Тема тез доповіді  
Назва секції 
Форма участі публікація тез доповіді
  публікація тез доповіді та виступ
Дата подачі тез ___/___/________Підпис (вставлене фото)_____________