uk

Нипадимка Анна Сергіївна

Публікація наукових статей:

1. Нипадимка А.С. Genre features and place of psychological internet discourse in discourse typology. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Випуск 39. Том 2. С. 164-168. https://doi.org/10.24919/2308-4863/39-2-28

Участь у конференціях:

1. Нипадимка А.С. Language Game Application in Psychological Internet-Discourse. Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу: Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 06 квітня 2021 р.). Київ: КНУТД, 2021. С. 261-265. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36955/1/Denysova_NB_School.pdf

2. Нипадимка А.С. Cartoons as a Linguistic Tool for Terminology Explanation in Psychological Internet-Discourse. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути: Матеріали XVII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 11 червня 2021 р.). Open Science Laboratory, С. 300-303. https://bit.ly/3IgxRhH

3. Nypadymka A.С. Meme as a multimodal linguistic tool in psychological internet-discourse. Theory and practice of modern science: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., м. Краків, 23 квітня 2021 р. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/11774

Leave a Reply