enuk

Сотников Андрій В’ячеславович

Кандидат філологічних наук

Orcid ID 0000-0002-0288-9582

Google Scholar: https:// https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=g9jxHJMAAAAJ

E-mail: avsotnykov@ukr.net

Закінчив факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету (згодом КНЛУ) у 1998 році з відзнакою за спеціальністю «Мові та література (англійська і іспанська мови» та здобув кваліфікацію вчителя англійської та іспанської мов і зарубіжної літератури. У 2012 році закінчив «Київський інститут перекладачів» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобув кваліфікацію магістра філології, перекладача з англійської мови. Кандидат філологічних наук, закінчив аспірантуру КНЛУ і у 2012 році захистив дисертацію за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Тема дисертації: Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагматичних інтенцій у британській політичній промові (експериментально-фонетичне дослідження)

Основні публікації за напрямами наукової діяльності:

 1. Сотников А.В. Складові компоненти мовної особистості в контексті міжкультурної комунікації // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос, 2012. – С. 267-271
 2. Сотников А.В. Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження британських політичних промов // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос,  2011. – С. 264-269
 3. Сотников А.В. Ключові слова в політичному дискурсі // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос, 2009. – С. 216-224
 4. Сотников А.В. Нарис сучасних досліджень політичного дискурсу: лінгвістичний аспект // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія Філологія. – № 1 (3), 2012. – С. 186-191
 5. Сотников А.В. Деякі прагматичні аспекти функціонування просодичних засобів мовлення (на прикладі політичної промови у просторі сучасного англомовного дискурсу) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля / Серія Філологія. – № 2 (4), 2012. – С. 151-155
 6. A. Sotnykov. Einige Pragmatische und Phonetische Aspekte des Politischen Diskurses // Германістика в Україні. – Вид. центр КНЛУ, 20212. – С. 103-108
 7. Сотников А.В. Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов) // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос, 2014. – С.162-170
 8. Сотников А.В. Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія.— К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — Вип. 29. – С. 134-139
 9. Сотников А.В. Мовна особистість: стан та методи дослідження // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос, 2015. – С. 141-148
 10. Сотников А.В. Просодична актуалізація інтенції спонукання до дії // Проблеми семантики слова, речення та тексту – Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 202-212
 11. Сотников А.В. Просодична актуалізація взаємодії інтенцій єдності та успіху // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія.-2014.-Вип. 29.-С. 134-139.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/Nvkyu_2014_29_20
 12. Сотников А.В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов) // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос,  2016. – С. 123-128
 13. Сотников А.В. Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). – № 5 (2), 2016 – С. 104-107
 14. Сотников А.В. Соціолінгвістичні складники маніпулятивного впливу в ритуальному дискурсі // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія. Педагогіка. Психологія.— К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — Вип. 32. – С. 54-60
 15. Сотников А.В. Мовна особистість та маніпуляція в ЗМІ // International Research and Practice Conference “CONTEMPORARY ISSUES IN PHILOLOGICAL SCIENCES: EXPERIENCE OF SCHOLARS AND EDUCATIONALISTS OF POLANDAND UKRAINE”, Lublin, 2017. – С. 210-213
 16. Сотников А.В. Емоційний стан мовця та просодичні показники його мовлення // Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів Круглого столу. – К: Міленіум, 2017. – С. 107-109
 17. Сотников А.В. Мовленнєва маніпуляція в засобах ЗМІ: онтологічні ознаки провокування // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 351-353
 18. A. Sotnykov. PRAGMATIC INTENTIONS’ INTENSIFICATION IN POLITICAL DISCOURSE (on the basis of Donald Trump’s address to the nation) // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. – Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – PP. 287-304
 19. Сотников А.В. СИНЕРГЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 2017 – № 28. – С. 213-215
 20. Сотников А.В. Емоційний стан мовця та його вплив на просодичні показники мовлення // Збірник матеріалів круглого столу «Сучасні тенденції фонетичних досліджень». – К.: Міленіум, 2017. – С. 107-109
 21. Сотников А.В. Маніпулятивний вплив в політичному дискурсі: тактики та стратегії //  Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. – – К.: Логос,  2017. – С. 171-175
 22. A. Sotnykov. Manipulation in Mass-Media Political Discourse: strategies, mythologemes and tactics // Development of Phylological Sciences in Countries of the European Union Taking into Account the Challenges of XXI Century: Collective Monograph, Lublin, Poland, 2018. – pp. 403-418
 23. Сотников А.В. Использование Интернет-ресурсов социальных сетей для манипуляции сознанием аудитории  // ВОЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ АЛЬМАНАХ. Серия «ЛИНГВИСТИКА», Язык. Коммуникация. Перевод. -Том 2, № 3. – М.: издательский дом «Международные отношения», 2018. – С. 436-447
 24. Сотников А.В. Маніпуляція в ЗМІ: складники та протидія // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:«Філологічні науки»(мовознавство): Збірник наукових праць.–Дрогобич, 2018.–№ 9, 2018. – С. 208-210
 25. Сотников А.В. Моделі й типологія мовної та комунікативної особистості // ADVANCES OF SCIENCE. Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018, [Electronic resource], ISBN 978-80-7534-078-8. – С. 1068-1075
 26. A. Sotnykov. Manipulation in Great Britain/USA Electoral Discourse (2000-2018) // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи –  К., Логос, 2018/ – C/ 109-115
 27. Сотников А.В. Соціально-когнітивні особливості електорального дискурсу // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists “East–West” (January 11, 2019). Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2019. – С. 882-888
 28. Сотников А.В. Психологічні та лінгвістичні аспекти маніпуляції свідомістю // Гуманітаристика: пошуки перетину психології, філософії та філології. – Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 листопада 2019 року. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020ю – ISBN 978-966-992-241-0. – С. 25-29
 29.  A. Sotnykov, L. Vasylchuk, T. Bohdanova. Bilateral Interpretation and Its Teaching Methods to Foreign Students // Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020 (available at https://works.bepress.com/arabworlsenglishjournal-awej/962. – pp. 40-49
 30. A. Sotnykov. Linguistic identity in modern Linguistics // Science and Education: problems, prospects and innovations | proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (Kyoto, Japan, 28-30 April, 2021, ISBN 978-4-9783419-5-2,   pp. 143-151

Методичні праці:

 1. Англійська мова. Навчально-Методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.02030302 «Мова і література (російська)». – К.: Видав. Центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
 • Англійська мова. Навчально-Методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.02030304 «Переклад (російська)». – К.: Видав. Центр КНЛУ, 2014. – 42 с.  
 • Усний двосторонній переклад. Навчально-Методичний комплекс з дисципліни для студентів 4 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», напрям підготовки 6.020303 «Філологія (Переклад (російська). – К., Видав. Центр КНЛУ, 2014. – 33 с.
 • Усний двосторонній переклад. Навчально-Методичний комплекс з дисципліни для студентів 5 року навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.02030304 «Філологія (Переклад (російська). – К.: Видав. Центр КНЛУ, 2014. – 31 с.

Стажування та міжнародні проекти:

У 2015-2017 роках брав участь в міжнародному проекти NATO-PDP (Professional Development Programme) в рамках програми професійного навчання «Практичний курс англійської мови! Для державних службовців та представників сектору безпеки і оборони центральних органів влади, який проводився на базі Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка

У червні 2021 року пройшов стажування в ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia) з курсу “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education”

У 2018 році пройшов стажування за програмою підвищення кваліфікації «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика) на базі КНЛУ

Протягом 2017-2018 року проходив стажування у компанії Pearson за програмою “Pearson Digital Innovators Teacher Development Project” з використання мультимедійних навчальних засобів

Освітні компоненти, які викладає Сотников А.В.

Для бакалаврів:

Англійська мова (основна, практичний курс)

Практичний курс перекладу. Суспільні науки

Практичний курс перекладу з другої англійської мови. Технічні науки

Для магістрів:

Переклад у сфері міжнародного бізнесу

Коло наукових інтересів:

Фонетика англійської мови, лінгвістика тексту, питання мовленнєвої маніпуляції в дискурі, методика викладання іноземних мов, теоретичні та практичні аспекти перекладу

Хобі: читання, спорт, рибальство