uk

Відповідність тематики наукових досліджень здобувачів працям їх наукових керівників

Код і назва спеціальності 035 Філологія

ID та назва ОНП докторів філософії 46333 Філологія

Кількість аспірантів за ОНП – 16 осіб,
у тому числі:
1 року навчання (2022 р.) 4 особи,
2 року навчання (2021 р.) 4 особи,
3 року навчання (2020 р.) 5 осіб,
4 року навчання (2018 р.) 1 особа.
4 року навчання (2017 р.) 1 особа,
4 року навчання (2018 р.) 2 особи.

з/пПІБ аспірантаТема дисертаціїПІБ, посада, наукова ступінь та вчене звання наукового керівника аспіранта. Назви і реквізити наукових праць
1 рік навчання (набір 2022 року)
1.Северина Галина ГеннадіївнаКомунікативна поведінка англомовної особистості в ситуаціях суперечки: лінгвопсихологічний аспектТараненко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Тараненко Л.І., Куценко М.А. Моделі лінгвокогнітивної інтерпретації особливостей просодичного оформлення англійських висловлень співчуття. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. Вип. 165. С. 12-21.
Taranenko, L., & Schaefer, S. Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb. Advanced Education, 2018, Issue 9, 169-177. DOI: http://doi.org/10.20535/2410-8286.135094 ISSN 2409-3351 (Web of Science)
Taranenko, L. & Kutsenko M. Prosodic Organisation of English Utterances of Sympathy. Cognition, communication, discourse, 2020. 21: 61–71. DOI: http://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-05
Тараненко Л.І. Interaction of Segmental and Suprasegmental Means in Realizing the English Folk Text Pragmatic Orientation. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies, 2021. Issue 41. P. 250-257. DOI: 10.31558/1815-3070.2021.41.25.
Taranenko, L., & Aleksenko, S. (2022). Prosodic means’ interaction in realising the anecdote humorous effect. Amazonia Investiga, 11(59), 172-183. https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.16 ISSN 2322-6307 (Web of Science)
2.Шумська Таїсія СергіївнаДискурсивні аспекти перемикання кодів у міжмовному освітньому контексті (на матеріалі українськомовних перекладів англомовних освітніх відеоматеріалів)Гудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №1
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Gudmanian, A., Drotianko, L., Sydorenko, S., Zhuravliova, O., Yahodzinsyi, S. (2019). Social transformations of speech culture in information age. E3S Web of Conferences. Vol. 135, 03081 (2019) Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081 (SCOPUS)
Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В. (2020). Прагматична адекватність машинного перекладу. Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. Під заг. ред. С.М. Ягодзінського, А.М. Кокарєвої. Київ: Талком, 2020. С. 142-152. (Гуманітарний дискурс суспільства ризику). DOI: http://doi.org/10.18372/43143
Gudmanian, Artur, Sydorenko, Serhiy (2020). Web Resource Map for a University Course in the History of the English Language. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 76, No 2 (2020). P. 126-136. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3642 (WEB OF SCIENCE)
Gudmanian A., Drotianko L., Sydorenko S., Ordenov S. & Chenbai N. (2020). Diversification of Higher Educational Institutions as a Factor of Sustainable Development of Education. E3S Web Conf., Vol. 208 (2020) 09039. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020809039 (SCOPUS)
3.Якимович Максим ОлеговичДискурс спротиву в англомовному цифровому просторі та специфіка його перекладу українською мовоюГудманян Артур Грантович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування №1
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Гудманян А.Г., Сітко А.В., Струк І.В. (2019). Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів. «Львівський філологічний часопис»: збірник наукових праць. № 5. Львів. С. 48-54.
1. Gudmanian, A., Drotianko, L., Sydorenko, S., Zhuravliova, O., Yahodzinsyi, S. (2019). Social transformations of speech culture in information age. E3S Web of Conferences. Vol. 135, 03081 (2019) Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503081 (SCOPUS)
Гудманян А.Г., Баклан І.М. (2020). Відтворення англомовних елементів у перекладі німецьких публіцистичних текстів українською мовою. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна». Вип. 41. C. 17-21. DOI: 10.18372/2520-6818.41.14567
Гудманян А., Галицька Х. (2022). Граматичні та синтаксичні особливості перекладу англомовних військово-політичних текстів. Advanced Linguistics. 10, С. 34-39. https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.266271
Гудманян А., Матковська Г., Чайковська Х. (2022). Граматико-синтаксичні особливості перекладу англомовних інструкцій з експлуатації побутових приладів українською мовою. Advanced Linguistics. 10, С. 52-58. https://doi.org/10.20535/2617-5339.2022.10.266046
1.10.
]. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. Вип. 2(15). C. 195-201.
5. Тараненко Л.І. Особливості просодичного супроводу лексико- граматичних і стилістичних засобів тексту анекдоту. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф. 2016. Вип. 146. С. 619-624.
4.Різванли Назарія СергіївнаСучасний англомовний науковий інтернет-дискурс: прагмасемантичний та жанрово-стилістичний аспектиСотников Андрій В’ячеславович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Сотников А.В. Маніпуляція в ЗМІ: складники та протидія. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки»(мовознавство): Збірник наукових праць. Дрогобич, Вип. 9. 2018. C. 208-210. https://NV_2018_9.pdf (ddpu-filolvisnyk.com.ua)
Sotnykov A.В. Bilateral Interpretation and Its Teaching Methods to Foreign Students. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, 2020. P. 40-49. (Scopus) https://works.bepress.com/arabworlsenglishjournal-awej/962.
Сотников А.В. Технології маніпуляції як елемент інформаційної війни (на матеріалі мережі “Інтернет”). Нова філологія, № 88. 2022. С. 98-103. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-88
slation. Sendebar, 2019. # 3. P. 141–162.  
2 рік навчання (набір 2021 року)
5.Вераксич Тетяна ВікторівнаСоціолінгвальні та лінгвокогнітивні характеристики комунікативної поведінки чоловіків і жінок у сучасному медіапросторі НімеччиниЛазебна Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Лазебна О.А., Кропіна С. Оцінність як текстотвірний складник публіцистики (на матеріалі сучасної німецької мови). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, Вип. 39. Том 2. 2019. С. 43-46. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.39.2.10
Лазебна О. А., Цимбаліста М. М. Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 41. Том 2. Одеса, 2019. С. 101-104. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.41.2.25
Лазебна О. А. Шавлач Ю. В., Хоменко О. А. Німецькомовний ювенальний медіадискурс як фрагмент картини світу підлітка: лінгвокогнітивне дослідження. Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 31 (70) № 3. ТНУ імені В.І. Вернадського, 2020. С. 200-204. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-1/36
Lazebna O., Bezzubova O., Kotvytska V., Bakhov I. Humour from a linguistic perspective: The problem of classification. Rev. EntreLinguas, Araraquara, v. 8, n. esp. 1, e022014, Mar. 2022.e-ISSN:2447-3529. DOI:http://doi.org/10.29051/el.v8iesp.1.16925 (Web of Science)
Veraksych T., Lazebna O. Linguistic and Stylistic Potential of Phraseological Units and Set Expressions in the Formation of a Linguistic Portrait of a Man (case study: the texts of interviews in German periodicals). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 56, Том 1. Дрогобич, 2022. С. 120-125. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-1-17
6.Власюк Людмила СергіївнаЛінгвістична індексація англомовних та українськомовних медіатекстів: структурно-семантичний аспектДемиденко Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Demydenko O., Vlasiuk L. The stylistic device of allusion from the standpoint of intertextuality theory in media discourse. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ: theoretical and empirical scientific research: concept and trends. Verona, 2020. С. 81-83. https://doi.org/10.36074/26.06.2020.v2.32
Demydenko O., Vlasiuk L., O. Miroshnychenko. Terminological allusiveness as a distinctive feature of modern media discourse. Advanced Linguistics. № 5, 2020. P. 11-18. https://doi.org/10.20535/2617-5339.2020.5.205922
Демиденко О.П., Власюк Л.С. Linguocultural and Translation Aspects of Allusion Functioning in Media Texts. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис», № 9. 2021. С. 50-54. DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-9.7
10.4467/20834624SL.21.013.13707  SCOPUS
7.Існюк Ольга ЮріївнаКомунікативні засоби вираження заборони в сучасному англійському діалогічному мовленніТараненко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Taranenko, L., & Schaefer, S. Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb. Advanced Education, 2018, Issue 9. Р. 169-177. DOI: http://doi.org/10.20535/2410-8286.135094 ISSN 2409-3351 (Web of Science)
Тараненко Л.І. & Куценко М.А. Моделі лінгвокогнітивної інтерпретації особливостей просодичного оформлення англійських висловлень співчуття. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. Вип. 165. С. 12-21.
Taranenko, L. & Kutsenko M. Prosodic Organisation of English Utterances of Sympathy. Cognition, communication, discourse, 2020. 21: 61–71. DOI: http://doi.org/10.26565/2218-2926-2020-21-05
Тараненко Л.І. Interaction of Segmental and Suprasegmental Means in Realizing the English Folk Text Pragmatic Orientation. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies, 2021. Issue 41. P. 250-257. DOI: 10.31558/1815-3070.2021.41.25.
лологічні науки. Кропивницький, 2021. Вип. 193. С.163-170. http://doi.org/10.36550/2522-4077-2021-193-1
2. Ivanenko, S. Sprachliche Besonderheiten manipulativer Strategien in den Streitschriften von Martin Luther. Die vielen Gesichter der Germanistik. Finnische Germanistentagung 2017. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. S. 215-226. http://doi.org/10.3726/b15195
3. Ivanenko, S. Parameter und Einheiten des fachbezogenen interkulturellen Sprachvergleichs (am Beispiel der interkulturellen Stilistik der deutschen und der ukrainischen Sprache). Beiträge zur interkulturellen Germanistik. Themenfelder, Erkenntnisinteressen und Perspektiven in der Germanistik in Mitteleuropa, Tübingen, 2018. Bd. 10. S. 67-78.
4. Іваненко С.М. Стратегія “заяложення” гострих питань часу в полемічних творах Мартіна Лютера. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 Сучасні тенденції розвитку мов. Київ, 2017. Вип. 15. С. 59–66.
5. Ivanenko S. Stilistik und linguostilistische Textinterpretation aus der Sicht der Angewandten Germanistik. Germanistik in der Ukraine. Kyjiw, 2017. Heft 12. S.97-103.
8.Маслова Тетяна БорисівнаСтруктурно-семантичні та лінгвокогнітивні особливості англомовної терміносистеми енергетичної галузіФедоренко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Федоренко С. В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої школи США). Іноземні мови. 2018. № 2. С.12–18. https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132630
Fedorenko S. Humanistic Foundations of Foreign Language Education: Theory and Practice. Advanced Education. 2018. Issue 10. Р. 27–31. https://doi.org/10.20535/2410-8286.142319 (Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)).
Fedorenko S. Experience of Developing Students’ Multimodal Literacy in the Digital learning Environment of Higher Education Institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. № 69(1). P. 12–20 https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2405 (Web of Science, ISSN 2076-8184).
Kalay D., Fedorenko S., Guryeyeva L., Kolomiiets S. Experimental Study of Forming Students’ Terminological Competence in the Moodle-based E-Learning Course. Advanced Education. 2020. Issue 16. Р. 104–111. https://doi.org/10.20535/2410-8286.216980 (Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print))
Федоренко С. В. Принципи побудови курикулумів загальної підготовки студентів бакалаврату в США. Вісник Черкаського національного університету. імені Богдана Хмельницького Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 2. С. 214–222. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-2-214-223
Мігель-Анхель Кандель Мора, доктор з прикладної лінгвістики, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Політехнічного Університету м. Валенсії, Королівство Іспанія
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Candel-Mora M. Á., Polyakova O. Building a corpus-based glossary of Spanish-Russian higher education for specialised translation. Sendebar, 2019. No. 3. P. 141–162.
Candel Mora M. A. Fine-tuning machine translation quality-rating scales for new digital genres: The case of user-generated content. ELUA, Vol. 38. 2022. P. 117-136. https://doi.org/10.14198/ELUA.21900
Candel-Mora, M. Á.; Polyakova, O. (2022). On the boundaries of special languages for translation of university management documents: Spanish-Russian. ELUA, (37), 221-234.https://doi.org/10.14198/ELUA.19957
2 рік навчання (набір 2020 року)
9.Бойченко Марія КостянтинівнаМовні і позамовні засоби у мовленні харизматичних особистостей (на матеріалі англійської мови)Тараненко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Тараненко Л.І., Куценко М.А. Моделі лінгвокогнітивної інтерпретації особливостей просодичного оформлення англійських висловлень співчуття. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. Вип. 165. С. 12-21.
Taranenko L., Schaefer S. Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb. Advanced Education, 2018, Issue 9. Р. 169-177. DOI: 10.20535/2410-8286.135094 (Web of Science, ISSN 2409-3351)
Тараненко Л.І. Interaction of Segmental and Suprasegmental Means in Realizing the English Folk Text Pragmatic Orientation. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies, 2021. Issue 41. P. 250-257. DOI: 10.31558/1815-3070.2021.41.25.
Taranenko L., & Aleksenko S. (2022). Prosodic means’ interaction in realising the anecdote humorous effect. Amazonia Investiga, 11(59), 172-183. https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.16 ISSN 2322-6307 (Web of Science)
io E., Bartley L. “Well, I think that my argument is…,” or modality in a learner corpus of English. Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics, Volume 29, Issue 1, 2016, P. 1–29 https://doi.org/10.1075/resla.29.1.01bar
10.Мовчан Дарина РусланівнаСловесна голографія урбаністичного простору в англомовній художній прозі модернізму: когнітивно-стилістичний аспектВоробйова Ольга Петрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Vorobyova O., Lunyova T. Verbal and non-verbal facets of metaekphrastic writing: A cognitive study of John Berger’s essays on visual art. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2020. Vol. V. No. 2. P. 335-381. ISSN 2453-8035 https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/11/VorobyovaLunyova_Issue-2_2020.pdf Web of Science (ESCI).
Vorobyova O. Virginia Woolf’s “Blue & Green” revisited: Dimensions of the research space. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing). Cracow, 2020. Vol. 137. No. 4. P. 327-335. ISSN 1897-1059 https://doi.org/10.4467/20834624SL.20.023.12985 SCOPUS (Q3).
Vorobyova O. Verbal holography, music, and emotions in Kazuo Ishiguro’s Nocturnes. In: Andrzej Pawelec, Aeddan Shaw and Grzegorz Szpila (eds), Text – Image – Music: Crossing the Borders. Intermedial Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts. In Honour of Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2021. P. 293-320. ([Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture: [eds. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska and Władysław Witalisz]. Vol. 19) ISSN 2191-1894 https://doi.org/10.3726/b18012 SCOPUS.
Vorobyova O. Focus dissipation as a narrative and mimetic technique: A case study of Virginia Woolf’s “Blue & Green”. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLing). Cracow, 2021. Vol. 138. No. 3. P. 145-157. ISSN 1897-1059 https://doi.org/10.4467/20834624SL.21.013.13707 SCOPUS
Воробйова О. П., Дейнеко О. С. (2022). Образ музиканта в оповіданнях Кадзуо Ішігуро та їх українськомовних перекладах. Advanced Linguistics, 10: 20-24. DOI: 10.20535/2617-5339.2022.10.266627.
ológica aplicada a la traducción profesional. Universidad Politécnica de Valencia, 2006. 84-9705-096-7  
11.Надточій Катерина
Андріївна
Комунікативно-прагматичний аспект міжнародного документа «хартія» на матеріалі німецької, англійської та української мовІваненко Світлана Мар’янівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Іваненко С.М. Порівняльний аналіз модифікацій жанрової форми «роман» (на матеріалі роману Юрія Андруховича «Коханці юстиції» і роману Даніеля Кельманна «Слава. Роман з дев’яти історій»). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2021. Вип. 193. С.163-170. http://doi.org/10.36550/2522-4077-2021-193-1
Ivanenko, S. Sprachliche Besonderheiten manipulativer Strategien in den Streitschriften von Martin Luther. Die vielen Gesichter der Germanistik. Finnische Germanistentagung 2017. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. S. 215-226. http://doi.org/10.3726/b15195
Ivanenko, S. Parameter und Einheiten des fachbezogenen interkulturellen Sprachvergleichs (am Beispiel der interkulturellen Stilistik der deutschen und der ukrainischen Sprache). Beiträge zur interkulturellen Germanistik. Themenfelder, Erkenntnisinteressen und Perspektiven in der Germanistik in Mitteleuropa, Tübingen, 2018. Bd. 10. S. 67-78. http://Ivanenko S. M.pdf (npu.edu.ua)
12.Скічко Анастасія СергіївнаВербалізація концепту МОТИВАЦІЯ/MOTIVATION в англомовній та україномовній картині світуСкічко
Анастасія Сергіївна Вербалізація концепту МОТИВАЦІЯ/MOTIVATION в англомовній та україномовній картині світу Демиденко Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Демиденко О.П., Шимчук А.В. Англійські «стерті» метафори підмови офтальмології та особливості їх перекладу українською. Збірник студентських наукових робіт «Studia Philologia». Рівне: РДГУ, 2017. С. 191-197.
Демиденко О.П., Кириченко А.С. Деякі лінгвокультурні типажі “Кентерберійських оповідок” Джефрі Чосера. Advanced Linguistics, №1. 2018. С. 35-41. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2018.1
Демиденко О.П., Сільниченко А.А. Характеристики і мовні репрезентанти лінгвокультурного типажу “сучасна американська жінка”. Advanced Linguistics, №3. 2019. С.44-52. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2019.3
Demydenko О., Bahmut О., Krylova V. Linguocultural Features of Irish Slang and their Presentation in Translation. Advanced Linguistics, № 6. 2020. C. 30-39. DOI: https://doi.org/10.20535/2617-5339.2020.6
Енкарна Ідальго Теноріо, професор, доктор філософії з лінгвістики англійської мови, кафедра англійської та німецької
мови Університету Гранади, м. Гранада, Королівство Іспанія
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Hidalgo-Tenorio E., Benitez-Castro M.-A. (2019). Rethinking Martin & White’s AFFECT taxonomy: A psychologically-inspired approach to the linguistic expression of emotion. Emotion in discourse, 2019. P. 301–332. https://doi.org/10.1075/pbns.302.12ben
Hidalgo-Tenorio E. & Miguel-Ángel Benítez-Castro. Trump’s populist discourse and affective politics, or on how to move ‘the People’ through emotion. Globalisation, Societies and Education, No. 20:2, 2022. P. 86-109, DOI: 10.1080/14767724.2020.1861540
Hidalgo-Tenorio E. ‘I want to be a prime minister’, or what linguistic choice can do for campaigning politicians. Language and Literature, 2002. Volume 11, Issue 3. P. 243–261. https://doi.org/10.1177/096394700201100304
13.Шеремета Катерина БорисівнаШеремета Катерина Борисівна Функціонально-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості фахової мови американської освіти Федоренко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Fedorenko S. Humanistic Foundations of Foreign Language Education: Theory and Practice. Advanced Education. 2018. Issue 10. Р. 27–31. https://doi.org/10.20535/2410-8286.142319 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)).
Fedorenko S. Experience of Developing Students’ Multimodal Literacy in the Digital learning Environment of Higher Education Institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. 69(1). P. 12–20 https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2405 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2076-8184).
Kalay D., Fedorenko S., Guryeyeva L., Kolomiiets S. Experimental Study of Forming Students’ Terminological Competence in the Moodle-based E-Learning Course. Advanced Education. 2020. Issue 16. Р. 104–111. https://doi.org/10.20535/2410-8286.216980 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print))
Федоренко С. В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої школи США. Іноземні мови. 2018. № 2. С.12–18. https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132630
Федоренко С. В. Принципи побудови курикулумів загальної підготовки студентів бакалаврату в США. Вісник Черкаського національного університету. імені Богдана Хмельницького Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 2. С. 214–222. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-2-214-223
Шеремета Катерина Борисівна Функціонально-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості фахової мови американської освіти Федоренко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Fedorenko S. Humanistic Foundations of Foreign Language Education: Theory and Practice. Advanced Education. 2018. Issue 10. Р. 27–31. https://doi.org/10.20535/2410-8286.142319 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)).
Fedorenko S. Experience of Developing Students’ Multimodal Literacy in the Digital learning Environment of Higher Education Institutions. Information Technologies and Learning Tools. 2019. 69(1). P. 12–20 https://doi.org/10.33407/itlt.v69i1.2405 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2076-8184).
Kalay D., Fedorenko S., Guryeyeva L., Kolomiiets S. Experimental Study of Forming Students’ Terminological Competence in the Moodle-based E-Learning Course. Advanced Education. 2020. Issue 16. Р. 104–111. https://doi.org/10.20535/2410-8286.216980 (фахове видання, внесене до наукометричної бази Web of Science, ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print))
Федоренко С. В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів (з досвіду вищої школи США. Іноземні мови. 2018. № 2. С.12–18. https://doi.org/10.32589/im.v0i2.132630
Федоренко С. В. Принципи побудови курикулумів загальної підготовки студентів бакалаврату в США. Вісник Черкаського національного університету. імені Богдана Хмельницького Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 2. С. 214–222. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-2-214-223
Мігель-Анхель Кандель Мора, доктор з прикладної лінгвістики, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Політехнічного Університету м. Валенсії, Королівство Іспанія
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Candel-Mora M. Á., Polyakova O. Análisis del léxico especializado de los procesos y recursos formativos en el entorno académico del Espacio Europeo de Educación Superior en Ruso y en Español [Analysis of the specialized lexicon of training processes and resources in the academic environment of the European Higher Education Area in Russian and Spanish]. Terminàlia, 2018. No. 17. P. 24–31.
Candel-Mora M. Á., Polyakova O. Building a corpus-based glossary of Spanish-Russian higher education for specialised translation. Sendebar, 2019. No. 3. P. 141–162.
Casañ-Pitarch R., Candel-Mora M. Ángel, Carrió-Pastor M. L., Demydenko O., & Tikan I. Enhancing Language and Cross-Cultural Competence through Telecollaboration. Advanced Education, 2020. Issue 7(16), P.78–87. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.214539 (Web of Science)
4 рік навчання (набір 2018 року)
14.Гавриленко Валерія МиколаївнаТерміносистема сталого розвитку у фокусі лексикографії та перекладознавстваДемиденко Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови  
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
1. Демиденко О.П., Гавриленко В.М. Параметри класифікування термінів сталого розвитку. Львівський філологічний часопис. 2021. №9. С. 81-86. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-9.12
2. Демиденко О.П., Шимчук А.В. Англійські офтальмологічні терміни у фокусі корпусної лінгвістики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог, 2017. C.114-117.
3. Демиденко О.П., Осіпчук Ю.С. Терміносистема геоінформатики та сталого розвитку: досвід та перспективи дослідження. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Філологічна. Випуск 65. 2017. C. 30-33.. https://doi.org/10.25264/2519-2558-2017-66-30-33
4. Демиденко О. П. Мовні репрезентанти анімалістичних символів україномовної та англомовної лінгвокультур. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”: збірник наукових праць (укладачі І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк). Острог, 2015. Вип.59. С.63-67.

Мігель-Анхель Кандель Мора, доктор з прикладної лінгвістики, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики Політехнічного Університету м. Валенсії, Королівство Іспанія  
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
1.  Candel-Mora M. Á., Polyakova O. Aproximación a la equivalencia de la terminología de la gestión universitaria español ruso. TIC, trabajo colaborativo e interacción en Terminología y Traducción, 2014. P. 437-448.
2.  Candel-Mora M. Á. Computer-Assisted Translation and Terminology Management: Tools and resources. Interdisciplinarity and languages: Current Issues in Research, Teaching, Professional Applications and ICT, 2011. P. 145-160.
3.  Rubio-Donat T. M.; Candel-Mora,M. Á. Extraction of terminology and phraseology towards the design of instructional resources for legal translation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. No. 212, P. 250-255.
4. Candel-Mora M. Á., Polyakova O. Building a corpus-based glossary of Spanish-Russian higher education for specialised translation. Sendebar, 2019. No. 3. P. 141-162.
4 рік навчання (набір 2017 року)
15.Кривенець Ірина В’ячеславівнаХудожній простір творів французького письменника-фантаста Бернара Вербера: семантичний та комунікативно-прагматичний аспектБуць Жанна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, практики та перекладу французької мови
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
Буць Ж.В. Особливості створення метафоричного образу у сучасній французькій жіночій прозі (на матеріалі твору Т. де Росне «Le dîner des ex»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2018. № 34. Т.2. С. 7-10. http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v34/part_2/Filologi34_2.pdf
Буць Ж.В. Емоційність як маніпулятивний прийом сучасної французької жіночої прози (на матеріалі роману Т. де Росне “Le dîner des ex”). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2018. Вип. 6. С. 92-97. http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/6/20.pdf
Буць Ж.В. Наративна тектоніка роману Т. де Росне «Le dîner des ex». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 41. T.2. С. 16-19. DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.41.2.4
Буць Ж.В. Маніпулятивний потенціал композиційної структури художнього наративу М. Леві (на матеріалу роману «Vous revoir»). Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т.31 (70) №1 Ч.1. С. 182-187. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-1/33
Буць Ж.В. Особливості фокалізації художнього наративу Марка Леві. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Дрогобич, 2020. №13. C. 21-27. DOI https://doi.org/10.24919/2663-6042.13.2020.214319
наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови  
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
1. Glinka N., Zaichenko Y., Machulianska A. Stylistic Portrait of English Fantasy Texts (Based on Jordan’s The Eye of the World, Martin’s A Game of Thrones, Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone, and Harry Potter and the Chamber of Secrets). Arab World English Journal, 12(3). 2021. P. 294-307. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.20   (Web of Science)
2. Глінка Н. В. Семантико-стилістичні типи метафор у творах Джеймса Джойса. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці. 2017. Вип. 1 (14). С. 121–124. https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26597.pdf 
3. Глінка Н. В. Модифікація фразеологічних одиниць у творах англійської модерністської літератури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2017. Вип. 26(2). С. 17-19. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_26%282%29__7 
4. Glinka, N. (2018).International Journal of the Multidisciplinary Thought. Boston, 2018. No. 03. P. 147-154. http://universitypublications.net/ijmt/0703/html/H8V46.xml    
16.Сидоренко Ірина АнатоліївнаМовні, мовленнєві особливості формування ідіостилю американських драматургів ХХ століттяГлінка Наталія Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови  
Перелік наукових праць за тематикою дисертації аспірантів:
1. Глінка Н. В. Термін “Ідіостиль” у системі синонімічних понять. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. С. 59-66.
2. Glinka N., Zaichenko Y., Machulianska A. Stylistic Portrait of English Fantasy Texts (Based on Jordan’s The Eye of the World, Martin’s A Game of Thrones, Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone, and Harry Potter and the Chamber of Secrets). Arab World English Journal, 12(3). 2021. Р. 294-307. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.20  (Web of science)
3.  Glinka N. Modernist Text in Literary of England in the 1920s. Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 2020.Volume 25, Issue 12, Series 10. P. 23-27. http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.25-Issue12/Series-10/E2512102327.pdf
4.  Глінка Н. В., Барченко К. Compositional Speech Forms of the Literary Text. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія «Філологічні науки. Мовознавство». Луцьк, 2017. C. 233-238. https://rgf.vnu.edu.ua/index.php/rgf/article/view/47
5. Глінка Н. В. Модифікація фразеологічних одиниць у творах англійської модерністської літератури. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2017. Вип. 26(2). С. 17-19.