enuk

Зайченко Юлія Олегівна

Публікація наукових статей:

 1. Зайченко Ю.О. Стилістичні прийоми у піджанрі фентезі характерів (на матеріалі роману Е. Кушнер «Swordspoint»). Наукові записки. Серія «Філологія (мовознавство)». Вінниця, 2016. Випуск 23. С. 206-211 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2016_23_43
 2. Зайченко Ю.О. Текст та текстові категорії. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2017. Вип. 153. C. 143-147. https://drive.google.com/file/d/1EGr4uVjcVqw1bhHq4MX–3ao28ZLijxK/view?usp=sharing
 3. Зайченко Ю.О. Герой фентезі як лінгвокультурний типаж: особливості та типологія. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка. Київ, 2017. Вип. 10. С. 21-26. http://visnyk.fl.kpi.ua/article/view/131352/135458
 4. Зайченко Ю.О. Мовні засоби реалізації оцінних характеристик лінгвокультурного типажу “Темний Лорд” в англомовному фентезі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. Чернівці, 2018. Вип. 1(15). С. 97-99. https://drive.google.com/file/d/17WoEyV9Hr5eNNs945dAEHZk-hlbLtabv/view?usp=sharing
 5. Зайченко Ю.О. Функціонування архаїзмів в англомовних текстах фентезі. Актуальні питання іноземної філології: науковий журнал. Луцьк, 2019. № 10. С. 102-107. https://apiph.vnu.edu.ua/index.php/apiph/article/download/105/96/
 6. Зайченко Ю.О. Конотація як лінгвістичне явище: дефініція, типологія, властивості та структура. Science and Education a New Dimension. Philology. Будапешт, 2019. VII(61), Issue: 210. С. 81-85. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2019-210vii61-16.pdf
 7. Glinka N., Zaichenko Yu., Machulianska A. Stylistic Portrait of English Fantasy Texts (Based on Jordan’s The Eye of the World, Martin’s A Game of Thrones, Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone, and Harry Potter and the Chamber of Secrets). Arab World English Journal (AWEJ). Volume 12, 2021. P. 294-307. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no3.20

Участь у конференціях:

 1. Зайченко Ю.О. Жанрові та стилістичні особливості роману “Swordspoint: A Melodrama of Manners” Е. Кушнер як ключового твору піджанру фентезі характерів. Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9-10 грудня 2016 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2016. С. 30-31. https://drive.google.com/file/d/1VnHm1Otxj7ey89Bt_YNLVCVdTmkfoOan/view?usp=sharing
 2. Zaichenko Yu.O. The Warrior-Hero as a Linguocultural Character Type in Fantasy Texts. Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 серпня 2017 р.). Одеса: Південноукраїнська організація “Центр філологічних досліджень”, 2017. С. 46-48. https://drive.google.com/file/d/13WnpAz7PlgnOUtf7f-qaHR9OfvauyBA3/view?usp=sharing
 3. Зайченко Ю.О. Хронотоп у текстах піджанру епічного фентезі. Взаємодія одиниць мови та мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2017 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017. С. 83-86. https://ktppam.kpi.ua/node/1265
 4. Зайченко Ю.О. Вихід як базова модель зачину у творах фентезі. Мова та література у полікультурному просторі (м. Львів, 9-10 лютого 2018 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018. С. 12-13.
 5. Зайченко Ю.О. Чарівник-ментор як лінгвокультурний типаж у англомовних текстах фентезі. Мови професійної комунікації: лінгвокультуний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 лютого 2018 р.). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2018. С. 97-99. https://drive.google.com/file/d/1GqUR5ZfuDkXu0lW69s4UqS64li8mQx4g/view?usp=sharing
 6. Зайченко Ю.О. Архаїзми як невід’ємна частина лексичного складу текстів фентезі. Мови професійної комунікації: лінгвокультуний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 квітня 2019 р.). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. С. 30-32. https://drive.google.com/file/d/1mO-s6jjeFWpGFzzYREgqFyTk1hng7_qT/view?usp=sharing
 7. Зайченко Ю.О. Історія виникнення та розвитку жанру фентезі. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 лютого 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С. 42-45. https://drive.google.com/file/d/1FsR3pNUQOi5Z__xOKINF7i5U0LCi1L6P/view?usp=sharing
 8. Зайченко Ю.О. Реалізація категорії інтертекстуальності в текстах жанру фентезі. Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA»: Proceedings of I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2) (Kraków, April 23, 2021). Kraków: European Scientific Platform, Republic of Poland, 2021. Р. 26-28. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/23.04.2021/508
 9. Зайченко Ю.О. Linguocultural Character Types in Fantasy Texts. T.W.I.S.T. Conference in Linguistics. (Leiden, April 9, 2021). Leiden: Leiden University, the Netherlands, 2021. https://conference.studieverenigingtwist.nl/2021/student-speakers#h.kslytkw7jvcz

Leave a Reply