uk

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ

кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови,

кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови,

кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

                                                                 Шановні студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у

XV Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФІЛОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДІ ТА НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

A Person as a Subject of Intercultural Communication:

Current Tendencies in Philology, Translation and Teaching of Foreign Languages

яка відбудеться 14 квітня 2023 року

у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 601, платформа zoom

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

Форми участі у конференції: дистанційна з публікацією тез.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ТАКИХ СЕКЦІЙ:

Секція № 1. Актуальні проблеми сучасної філології: семантико-стилістичні, когнітивні, психолінгвістичні, комунікативно-прагматичні та соціокультурні дослідження іноземних мов.

Секція № 2. Сучасні тенденції в перекладознавстві.

Секція № 3. Інноваційні підходи до викладання іноземних мов.

Для участі у конференції до 31 березня 2023 року треба:

  1. Надіслати на сайт конференції http://conference.pasic.kpi.ua/ презентацію та тези свого виступу. Для цього Вам потрібно Зареєструватись на сайті конференції у ролі автора, натиснути на вкладку Тека користувача і створити нове подання. Завантажуючи вихідний файл (Вашу презентацію), зверніть увагу на графу тези – Вам потрібно надати коротку анотацію Вашої презентації.
  2. На електронну адресу helen.tkachyk@gmail.com надіслати електронного листа з темою «Участь у конференції «Людина» з двома вкладеннями:
  3. ЗАЯВКА з підписом автора у вигляді фото (форма заявки додається). Назва файлу: прізвище латиницею, наприклад, Sidorova_zayavka;
  4. ТЕЗИ доповіді у форматі word, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Назва файлу: прізвище латиницею та номер секції, наприклад, Sidorova_tezy_1

Участь у конференції та публікація тез БЕЗКОШТОВНА. Обсяг тез 1-2 сторінки. Вимоги до форматування тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см, абзац 1,25. Література оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015. Збірка матеріалів конференції буде доступна для завантаження на сайті кафедри ТППАМ https://ktppam.kpi.ua/ та на сайті конференції http://conference.pasic.kpi.ua/

Увага! Автори та наукові керівники несуть відповідальність за якість публікацій! Усі матеріали перевіряються на плагіат.

Оргкомітет: м. Київ, 03056, проспект Перемоги, 37, корпус 7, кімн. 601,

Факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Тел. (044) 406-81-01 – кафедра ТППАМ, е-mail: ktppam@ukr.net

067 444 59 26 – канд. філол. наук, доц. Ткачик Олена Володимирівна,

068 121 67 09 – канд. пед. наук, ст. викл. Ващило Ольга Валеріївна

099 647 07 55 – канд. філол. наук, доц. Скобнікова Оксана Володимирівна

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІІ
Сідорова Аліна

студентка 2 курсу бакалаврату, факультет лінгвістики

КПІ ім. Ігоря Сикорського

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Ткачик О. В.

Невербальні засоби комунікації відіграють важливу роль у нашому житті. Ми користуємося ними у повсякденному житті, навіть того не усвідомлюючи. За допомогою невербальних засобів комунікації ми можемо чіткіше висловлювати свої думки, ставлення до співбесідника, почуття та емоції, а також краще розуміти співрозмовника навіть “без слів”. За мовою тіла можна розпізнати, чи зацікавлений співбесідник у ваших словах, щирий він по відношенню до вас чи намагається обдурити, приховує щось чи говорить відверто. Вважається, що невербальним засобам комунікації можна більше довіряти, ніж вербальним, адже невербальні засоби  є несвідомими.

Детальне вивчення особливостей невербального спілкування почалося у 60-х роках XX століття і продовжується й зараз. Вчені дослідили, що 55 % інформації сприймається через жести, пози й міміку, 38 % – через тон голосу і інтонації. Дивує те, що лише 7 % інформації передають слова [2, c. 14 ].

Література

1. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація / І. В. Ковалинська. Київ: Освіта України, 2014. 289 с.

2. Адамець С. Гендерні особливості невербального спілкування та його вербалізація. «English for Specific Purposes» Збірник наукових тез. Випуск 4. URL:  https://eprints.oa.edu.ua/5920/1/1.pdf

3. Ольхович О. В. Невербальна комунікація як складова міжкультурної компетентності. Наукові записки. Серія “Філологія”. 2009. С. 81-88.

ЗАЯВКА

для участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

“Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації:

сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”

Прізвище, ім’я, по- батькові учасниці конференції (автора тез) 
Навчальний заклад (повністю) 
Факультет (повністю) 
Курс навчання, група 
Контактний телефон авторки тез  
E-mail 
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи, електронна пошта та номер телефону 
Особистий підпис наукового керівника, відсканований з оригіналу, або фото підпису 
Тема тез доповіді  
Назва секції 
Форма участі публікація тез доповіді
  публікація тез доповіді та виступ
Дата подачі тез ___/___/________Підпис (вставлене фото)_____________