enuk

Тараненко Лариса Іванівна

Посада
професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови.

Науковий ступінь
доктор філологічних наук
зі спеціальності 10.02.04 – германські мови
(ДД № 005985 від 29.09.2016)

Вчене звання
професор
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови (АП № 000606 від 18.12.2018)

Стаж науково-педагогічної роботи
 у вищому навчальному закладі – 24 роки.

Навчальні дисципліни

Нормативні
«Лінгвістичні та перекладознавчі студії: історія і сучасність. Сучасні парадигми лінгвістичних досліджень»

Вибіркові
«Соціокультурний аспект лінгвістичних досліджень»
«Невербальні компоненти комунікації: номінативний та прагматичний аспекти»
«Мультимодальність сучасного мас медійного простору»

Основні напрями досліджень

загальне мовознавство, фонетика, фоностилістика, когнітивна фонетика, лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, психоенергетика усного мовлення, синергетика, мовленнєва сугестія.

Основні публікації (за останні 5 років):

 • Taranenko, L., & Schaefer, (2018). Prosodic Expression of Emotional-And-Pragmatic Potential of a Spoken English Proverb. Advanced Education, Issue 9, 169-177. DOI: 10.20535/2410-8286.135094 (Web of Science, ISSN 2409-3351).
 • Тараненко, Л. (2017). Просодичне оформлення англійських народних легенд. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД». Вип. 2(15). C. 195-201.
 • Тараненко, Л. (2019). Просодичні засоби актуалізації емоційно-прагматичного потенціалу тексту англійського анекдоту. Актуальні питання іноземної філології: наук. журн. / [редкол.: І.П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. Луцьк Східноєвроп. Нац. ун-т ім. Лесі Українки, С. 261-268.
 • Тараненко, Л. & Існюк, О. (2020). Просодичне вираження емоційно-прагматичного потенціалу сонетів В.Шекспіра. Науковий вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон, Вип. 1, 45-52. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-1-6.
 • Taranenko, L. & Kutsenko M. (2020). Prosodic Organisation of English Utterances of Sympathy. Cognition, communication, discourse, 21: 61–71. DOI: 10.26565/2218-2926-2020-21-05
 • Тараненко, Л. (2020). Анекдот: дефиниция, языковые особенности и функциональное назначение. Studia Linguistica, Vol. 17, 128-137. https://doi.org/10.17721/StudLing17.128-
 • Taranenko, L. Interaction of Segmental and Suprasegmental Means in Realizing the English Folk Text Pragmatic Orientation. Linguistic Studies, 2021. Issue 41, 251-257. DOI: 31558/1815-3070.2021.41.25
 • Тараненко, Л. & Лазарєва М. Феномен пандемічної лексики: особливості творення короналогізмів та їх перекладу на українську мову. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 12(80). С. 63–66. DOI: 10.25264/2519-2558-2021-12(80)-63-66
 • Taranenko, L., & Aleksenko, S. (2022). Prosodic means’ interaction in realising the anecdote humorous effect. Amazonia Investiga, 11(59), Р. 172-183. https://doi.org/10.34069/AI/2022.59.11.16 ISSN 2322-6307 (видання, що входить до наукометричної бази Web of Science)

Участь у конференціях і семінарах

 • Тараненко Л. (2018). Інваріантна та варіантні моделі структурно-фабульної побудови євангельських притч. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 172-175. http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25078 (https://core.ac.uk/download/pdf/197268439.pdf)
 • Taranenko, L. (2018). Energetic Evaluation of the English Fairy Tale’s Prosodic Organization. 5th International Scientific Conference Contemporary Research in Phonetics and Phonology: Methods, Aspects and Problems (May 17–18, 2018). Riga, Latvia, 21-23. https://drive.google.com/file/d/1d8-H5lTzJ-4o8LvSar8F68UVC7y6lqfh/view
 • Taranenko, L. (2018). Archetypal Features of English Folk Texts Prosodic Organisation. 25th International Scintific conference of Jonas Jablon­skis “Variation across languages and their varieites” (Vilnus, 27-28 September, 2018). Vilnus: University of Vilnus,
 • Taranenko, L. (2019). Synergetic Description of Phonoconcepts Typical of English Small Folk Texts. 26th International Scientific Conference щf Jonas Jablonskis “Linguistic diversity in the modern world: language power and prestige” (Lithuania, Vilnius, 3–4 October 2019) / Editors Agnė Aleksaitė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2019.
 • Taranenko, L. (2019). Interaction of the Folk Text Pragmatic Orientation and its Prosodic Organization in Producing the Text Subliminal Effect. Multilingual development and world Englishes: Proceeding of the Conference “Current Trends in Linguistics 2019” (28-29 March, 2019). Hamburg: University of Hamburg, 56-57.
 • Taranenko, L. (2021). Intermedial Potential of Folk Texts’ Ideas. Інтермедіальність на перетині наукових парадигм: ретроспектива і сучасність: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції УАКЛіП / КНЛУ, Київ, 20−21 травня 2021 р.: [відп. ред. О. П. Воробйова]. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 77. https://uaclip.at.ua/konferencija_tezi_2021-02.04-21.pdf
 • Taranenko, L. (2021). A contrastive study of language means’ interaction in realizing the folk text subliminal effect. Linguistics Colloquium “Inter- and intralinguistic Contrasts”(8-11.09.2021). Rzeszow: University of Rzeszow, Poland, 2021, Р. 54-55.
 • Taranenko, L. (2021). Prosodic Organization of English Folk Riddles and Their Emotional and Pragmatic Potentials. Resúmenes de las Comunicaciones del VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental (28-30.06.2021). Gerona, Spain. https://bit.ly/3uCd6cO
 • Taranenko, L. (2022). The role of prosody in conveying the myth’s pragmatic potential. Linguistics Beyond And Within: Modular Interfaces and Extra-Systemic Pressures in Linguistic Analysis: International Linguistics Conference in Lublin (13–14 October 2022): Book of Abstracts, 106-107. https://lingbaw.webclass.co/abstracts

Підготовка кандидатів філологічних наук

 • Сокирська Ольга Сергіївна, тема дисертації «Соціолінгвістичні особливості просодичного оформлення відмови (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови)», спеціальність 10.02.04 – германські мови, дата захисту 22 червня 2016 р. (ДК № 038954 від 29 вересня 2016 р.).
 • Куценко Микола Анатолійович, тема дисертації «Просодичне оформлення висловлень співчуття в англійському мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)», спеціальність 10.02.04 – германські мови, дата захисту 24.05.2019 р. (ДК 054336 від 15.10.2019 р.).

Виконання обов’язків члена спеціалізованої вченої ради

 • Д 64.051.27 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 10.02.04 – германські мови, 10.02.16 – перекладознавство в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України;
 • Д051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Запорізькому національному університеті (наказ МОН України від 7.05.2019, №612).

Участь у роботі експертних груп і комісій

 1. Голова експертної комісії проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Переклад (англійська) за спеціальності 035 Філологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля» (Наказ МОН України № 1710-л від 20.11.2018 р.).
 2. Член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом “Гуманітарні науки та мистецтво” (Наказ МОН України № 1111 від 7.09.2020 р.);
 3. Член галузевої конкурсної комісії Конкурсу наукових студентських робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання) (2017-2019).

Членство у редколегіях фахових видань України

Членство у професійних об’єднаннях

 • Міжнародна організація «Societas Linguistica Europaea»
 • Віцепрезидент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики" (УАКЛіП)
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва
 • Член всеукраїнського наукового товариства «Київська фонетична школа»

Стажування та підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

 1. Стажування у Великобританії (Teachers’ Training Course at BLS English School, Bury St Edmunds, Suffolk, UK) (13.08.2017 – 22.08.2017, 108 год.);
 2. Навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару (27.05.2019-2.06.2019) «Ключові проблеми германського та романського мовознавства» (54 год.), (сертифікат н/к № 370/19);
 3. Підвищення кваліфікації в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (наказ № 3085-п від 23.09.2019 р.) з 1.11.2019 по 20.12.2019 (180 год.), посвідчення ПЗ 02125510/000066-19;
 4. Підвищення кваліфікації за результатами участі в роботі вебінару «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (15.03.2021 – 22.03.2021, 45 год./1,5 кредити) (сертифікат ES №5392/2020 від 22.03.2021).
 5. International advanced training on the topic «Using opportunities of cloud services in online training with using Zoom and Moodle platforms» (27.09.2021 – 04.12021, Lublin, Republic of Poland, 45 hrs/1,5 ECTS credits) (сертифікат ES №8028/2021 від 04.13.2021).

Сертифікати

Контакти

телефон:   (+38) 050 3535234

e-mail:         larysataranenko@gmail.com

web-сторінка викладача: 
http://intellect.ktppam.kpi.ua/profile/tli1

taranenko.org.ua